Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2003 yılında, daha sonraları adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne değiştirilen Mühendislik Fakültesi altında kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ise ilk kez 2009-2010 Akademik Yılı'nda öğrenci kabul etmeye başlamış ve 2011 yılında ilk mezununu vermiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi kazanmaktadır (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 2, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-7)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa başvuran adayların, bir mühendislik lisans derecesi sahibi olmaları, ALES sayısal puanlarının en az 55 olması ve ÜDS puanlarının en az 50 olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylardan ALES ile ilgili başvuru koşulu aranmaz. Tüm adaylar için, ÜDS yerine yurtdışı dil sınavları (TOEFL, IELTS, vs.) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlikler çerçevesinde kabul edilmektedir.Bu koşulları sağlayan adaylar mülakat yoluyla değerlendirilmektedir (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir yüksek lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 120 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; yüksek lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,50 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve bir yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Endüstri Mühendisliği insan, makina, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalıdır. Bunun içindir ki Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin üretim ve/veya hizmet kuruluşlarının tasarlanması ve analizi için ihtiyaç duyacakları derinlemesine bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu program ileri düzeyde endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırmalarının teorik, teknik ve uygulamalı yönlerini öğrenciye öğretecektir. Temel araştırma alanları, ileri üretim planlaması ve envanter kontrolu, mühendislik optimizasyonu ve uygulamaları, kalite kontrolde ileri konular ve diğerleridir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlayabilme ve uygulayabilme
 • 2- Endüstri mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi
 • 3- Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilme
 • 4- Endüstri mühendisliğindeki yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındalık, ihtiyaç duyduğunda bunları inceleyebilme ve öğrenebilme
 • 5- Endüstri mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama ve formüle edebilme, çözmek için yöntem geliştirebilme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilme
 • 6- Özgün fikir ve yöntemler geliştirebilme; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilme ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilme
 • 7- Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulayabilme; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilme ve çözümleyebilme
 • 8- Tek ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
 • 9- İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • 10- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
 • 11- Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını hakkında bilgi ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtlar hakkında farkındalık
 • 12- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme

Mezunların İstihdamı

Mezunlar sahip oldukları ileri düzeydeki bilgi ve becerileri ile, servis ve üretim sektörlerinde; yöneylem araştırması, üretim planlama ve kontrolü, kalite kontrol ve/veya yönetimi, ergonomi, tesis tasarım ve sistem analizi gibi alanlarda çalışma olanağına sahiptirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Doç.Dr. Zeki Ayağ (Anabilim Dalı Başkanı) 0212 533 6532 / 1409, zekia@khas.edu.tr Taylan Ocakçıoğlu (Enstitü Sekreteri) 0212 533 6532 / 1654, taylan.ocakcioglu@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Amerika, Avrupa, Asya'daki çeşitli üniversitelerle özel anlaşmalı değişim programları ve ERASMUS (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)