Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Bölümümüz 2004 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programdan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Derecesi ile mezun olunacaktır. (Düzey 6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları eşit ağırlıklı puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, bölümümüzde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması ve toplamda 30 günlük iş yeri stajının tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, mekan tasarlama eylemini insan odaklı gerçekleştirebilen, çevresel analizler ile kullanıcıların fiziksel ihtiyaçlarını belirleyebilen, katılımcı tasarım süreçleri ile mekanları kullanıcıların psikolojik ve duygusal ihtiyaçları çerçevesinde tasarlayabilen, tasarımlarını güncel kuramlar çerçevesinde kritik sorgulama ile kavramsallaştırabilen, tasarladığı mekanların gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan bilgi ve teknik donanımı uluslararası profesyonel standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip aynı zamanda hem kendi disiplini hem de diğer disiplinlerden profesyonellerle çalışırken iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen,  mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde İç Mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- İç mimari tasarım sürecinde çeşitli ortamlardan elde ettiği bilgiyi hem güncel söylem ve kuramlarla ilişkili olarak, hem de profesyonel duyarlılıklar çerçevesinde analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve akademik ortama yansıtabilir.
 • 2- İç mimari tasarım pratiğini hem disiplinler-arası bir anlayışla, hem de yerel, ulusal ve küresel bağlamların getirdiği çok ölçekli ilişkiler çerçevesinde öğrenme gereksinimlerini belirleyerek tasarım sürecini yönlendirebilir.
 • 3- Bir iç mimari tasarım problemine dair düşünce, yaklaşım ve çözüm önerilerini, hem soyut hem de somut boyutlarıyla, sözel-yazılı olarak ifade edebilir, çizim, maket, modelleme ve çağdaş dijital teknolojinin sunduğu temsil araçlarını yetkinlikle kullanarak ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşabilir.
 • 4- İç mimarlık ve çevre tasarımını sadece iç duvarlar içerisinde değil, bütüncül bir yaklaşımla mimarlık ve kent ölçeklerinde de sorgulayabilme gücüne, kuramsal çerçeveye ve saha analiz yapabilme becerisine sahip olup yaratıcı, yenilikçi ve ilerici çözümler üretebilir.
 • 5- İç mimarlık ve çevre tasarımının toplumsal boyutlarının ve geleceği planlamadaki rolünün bilincine; insan haklarına, sosyal adalete, (doğal ve yapılı) çevreye ve kültürel mirasa duyarlılıkla tasarım yapma gerekliliği konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • 6- İç mimari tasarım sürecinde gerek bireysel hareket edebilmek, gerekse ulusal veya uluslararası bir ekip içerisinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmek ve bilgi ve becerilerini paylaşabilmek için gerekli özgüven ve iletişim yetkinliğe sahiptir.
 • 7- Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçeklerdeki mekân üretimini, tarihsel ve güncel kuram ve söylemlerin yanı sıra kültürel ve sanatsal üretim ve bilgi birikimi ile ilişkilendirebilmek ve diyalektik bir anlayışla değerlendirebilmek konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • 8- Farklı üretim ölçeklerindeki tasarım ve sanat alanlarında tarihsel ve güncel kuram, söylem ve uygulamalara dair bilgiye ve mekân üretimiyle ilişkili eleştirel değerlendirme yetkinliğine sahiptir.
 • 9- Mekânsal üretimin toplumsal boyutlarını derinlemesine irdeleyebilme olanağı verecek kavramsal ve düşünsel altyapıya sahiptir.
 • 10- Toplumsal sorumluluklarını kavrayarak, doğal ve yapılı çevreye ilişkin bilgilerle, doğal ve kültürel mirasa saygılı ve sürdürülebilir tasarımlar yapabilir.
 • 11- Güncel çevresel, kentsel ve toplum-mekânsal sorunları saptama ve değerlendirme, bunlardan yola çıkarak tasarım ve planlama problemleri tanımlayabilme, çözüm üretebilme ve ilgili kurum ve kişilerle ortak çalışmalar yoluyla bilgilendirme ve farkındalık sağlama konularında gerekli duyarlılıklara ve özgüvene sahiptir.
 • 12- İç mekân üretiminde estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde iç mekan bileşenlerinin tasarlanması, bina sistemleri, malzeme, yapı detayı üretilmesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili kavrayış, tasarlama ve üretim bilgisine sahiptir.
 • 13- İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında edinilen kuramsal bilgi ile yapı ve teknik tasarım sürecini bir bütün olarak düşünebilir.
 • 14- İç mekan üretim alanındaki genel geçer sürdürülebilirlik yaklaşımlarının ötesinde çevresel bilinç ve sorumlulukla kurgulanmış iç mekanların tasarlanması için alternatif yapım teknikleri ve entegre teknolojileri beraber ele alabilir.
 • 15- İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında edindiği kuramsal ve meslek pratiğine ilişkin  bilgiyi, toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerler çerçevesinde, işveren ve kullanıcı gereksinimlerine uygun sürdürülebilir programlara, tasarımlara ve uygulamalara dönüştürebilir.
 • 16- Çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde ya da ekip lideri olarak, mevcut yasal mevzuata uygun farklı ölçeklerde program geliştirebilme, proje hazırlayabilme, uygulama yapabilme becerisi ve yetkinliğine sahiptir.

Mezunların İstihdamı

Bu programdan mezun olanlar iç mimarlık mesleğine açık tüm alanlarda ve sektörlerde istihdam edilebilecektir. Bu kapsamda mimarlık ve iç mimarlık ofisleri, inşaat şirketleri, mobilya sektörü, devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin ilgili birimleri, akademik kurumlar ve araştırma merkezlerinde istihdam edilebileceklerdir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile sanat ve tasarım alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, lisans önlisans eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtilmiştir. http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisans-yonetmeligi.pdf


Eğitim Türü ve Dili

İngilizce, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-İstanbul Santral: 0212.533 57 65 Fax: 0212.533 58 53


Değerlendirme Anketleri

ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketleri


Uluslararası İşbirliği

Öğrencilerimiz; eğitimleri süresince öğrenci değişim programları ile üniversitemizin protokol imzaladığı A.B.D. , Çin ve Kore'deki üniversitelerin ilgili bölümlerindeki anlaşmalı olduğumuz Erasmus programlarından yararlanabilmektedirler.