Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Mimarlık Programı 2012 yılında kurulmuş, 2013-2014 öğretim yılında eğitime başlamıştır.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar mimarlık alanında lisans derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 1, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisans dersleri ve, DGS ile gelenler için, önlisans derecesi için almış oldukları dersler, programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması ve toplamda 30 günlük iş yeri stajının tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Mimarlık lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda mimarlığın tasarım, tarih ve kuram, çevre ve kent, yapı bilim ve teknolojileri ile meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Soyut ve sistematik düşünebilme, düşüncelerini tasarım sürecine yansıtabilme ve uygun temsil araçları ile ifade edebilme becerisine sahiptir.
 • 2- Mimari tasarım sürecinde, ilgili alanlardan edindiği bilgiyi, güncel söylem ve kuramlarla ilişkili olarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve akademik ortama sözlü ve yazılı sunabilir.
 • 3- Mimari tasarım pratiğini disiplinler-arası bir anlayışla ve farklı bağlamlarla kurulan çok ölçekli ilişkileri gözeterek gerçekleştirebilmek için öğrenme gereksinimlerini belirleyerek tasarım sürecini yönetebilir
 • 4- Mimari tasarıma ilişkin düşünce, yaklaşım ve çözüm önerilerini, sözel-yazılı olarak ifade edebilir, çizim, maket, dijital teknoloji vb temsil araçlarını kullanarak ulusal ve uluslararası ortamlarda sunabilir.
 • 5- Mimarlığın toplumsal boyutu ve geleceği planlamadaki rolünün bilinci ile, insan haklarına, sosyal adalete, doğal ve yapılı çevreye, kültürel mirasa duyarlılıkla tasarım yapabilir.
 • 6- Mimari tasarım sürecinde gerek bireysel, gereksebir ekip içinde sorumluluklarının bilincinde, bilgi, beceri ve yetkinliklerini paylaşabilir.
 • 7- Mimari tasarımı, yapı, teknoloji, dil, kimlik vb etkenlerin bütünselliği içerisinde ele alabilmek için gerekli farkındalığa ve yetkinliğe sahiptir.
 • 8- Mimarlık/kentsel tasarım/planlama alanlarında, yerel, bölgesel, ulusal, küresel ölçekte tarihsel ve güncel kuram ve söylemleridiyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • 9- Mekansal üretimin toplumsal boyutu konusunda kavramsal ve düşünsel bilgiye sahiptir.
 • 10- Kültürel miras ve korunması konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • 11- Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, doğal ve yapılı çevreye, kültürel mirasa saygılı, sürdürülebilir tasarımlar yapabilir.
 • 12- Çevresel, kentsel ve toplum-mekansal sorunları saptama ve değerlendirme, bunlardan yola çıkarak, çözüm üretebilme ve ilgili kurum ve kişileri ortak çalışmalar yoluyla bilgilendirerek farkındalık sağlayacak yetkinliğe sahiptir.
 • 13- Mimarlık alanının teknik tasarım süreçleri ve binahizmetdonanımvesistemleri konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • 14- Mimarlık alanındaedinilenkuramsal bilgi ile yapı ve teknik tasarım sürecini bir bütün olarak düşünebilir.
 • 15- Yapı üretim alanındaki yeniteknik ve teknolojileri anlama ve bunlarla güncel problemlere sürdürülebilir çözümler üretebilir.
 • 16- Deprem, sel, yangın vb afet risklerinin farkında olarak mimari tasarım sürecini yönetebilir.
 • 17- Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve meslek ve kullanıcı gereksinimlerine uygun sürdürülebilir programlara, tasarımlara ve uygulamalara dönüştürebilir,
 • 18- Çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde ya da ekip lideri olarak, mevcut yasal mevzuata uygun farklı ölçeklerde programgeliştirebilme, proje hazırlayabilme, uygulama yapabilmebecerisi ve yetkinliğine sahiptir.

Mezunların İstihdamı

Mimarlık Lisans programı mezunları meslek odasına (TMMOB Mimarlar Odası) kayıt yaptırarak, özel bürolarını açarak mimarlık hizmeti verebilmekte, mimarlık hizmeti veren resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-İstanbul Santral: 0212.533 57 65 Fax: 0212.533 58 53


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği