TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
Bilgi Kuramsal / Olgusal Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere sahiptir.          
Sosyal ve Davranış Bilimlerindeki temel kavramlar arası ilişkilere hakimdir.        
Toplumlarının yaşadığı tarihsel dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.          
Sosyal ve Davranış Bilimleri alanlarındaki araştırmaların nasıl planlanacağı ve uygulanacağı bilgisine sahiptir        
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme becerisine sahiptir.        
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar.      
Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.        
Alana ilişkin elde edilen bilgileri, teorik ve pratik analiz etme yeteneğine sahiptir.      
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.    
Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.      
Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.            
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.      
Öğrenme Yetkinliği Alanla ilgili elde edilen bilgileri eleştirel olarak değerlendirir.    
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.    
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.          
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.        
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.            
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.      
Alana Özgü Yetkinlik Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.              
Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.                
Değişime ve yeniliğe karşı açıktır.            
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.