Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi


Kazanılan Derece ve Düzeyi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Önceki Öğrenimin Tanınması


Mezuniyet Koşulları


Program Tanımı

Program Yeterlilikleri

  • 1- Amerika'ya özgü edebi, sanatsal, tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal ve politik geleneklerin oluşumu ve gelişimi hakkındaki bilgisini yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak derinleştirir. Edebiyat, sanat ve kültür kuramlarına ilişkin yeni kavramlar geliştirir. Edebiyat, sanat ve kültür alanlarındaki bilimsel düşüncelerin ve tartışmaların analizini, sentezini ve eleştirel değerlendirmesini yapar.
  • 2- Dil, edebiyat, sanat ve kültür arasındaki etkileşimi kuramlar çerçevesinde kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri çözümleyebilme ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
  • 3- Edebiyat, sinema, sanat, tarih ve siyaset gibi alanlarda Amerikan toplumunun temelini oluşturan kültürel çeşitliliği farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
  • 4- Edebi, kültürel ve tarihsel metinlerin İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye uzmanlık düzeyinde çevirisini yapar. Ulusal veya uluslararası projelerde yer alır ve/veya yeni projeler geliştirir.
  • 5- Özgün düşünce ve araştırma üreterek sonuçlarını akademik bir dilde sözlü ve yazılı olarak uzmanlık düzeyindeki İngilizcesi ile ifade eder.
  • 6- Alanındaki güncel bilgileri ve gelişmeleri yerli ve yabancı kaynaklardan takip ederek sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
  • 7- Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlar yapar ve konferanslarda bildiriler sunar. Edebiyat, sanat ve kültür yapıtlarını entellektüel düzeyde değerlendirerek ürettiği eleştirel düşünceyle edebi ve kültürel anlamda topluma katkıda bulunur.

Mezunların İstihdamı


Üst Derece Programlara Geçiş


Ölçme ve Değerlendirme


Eğitim Türü ve Dili


Adres ve İletişim Bilgileri


Değerlendirme Anketleri


Uluslararası İşbirliği