Program Hakkında Genel Bilgiler

Program Tanımı

Çekirdek program, tüm lisans öğrencilerinin hem lisans eğitimleri boyunca hem de sonraki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları akademik altyapı ve entelektüel birikimleri için zemin hazırlamak üzere tüm lisans müfredatlarının ilk yılını kapsar. Çekirdek programda yer alan dersler hiçbir disiplinin sınırları içerisinde tanımlanamayacak, herhangi bir mesleğe yönelik olmayan, sadece özgür düşünen, entelektüel ama bir o kadar da sevgi, saygı ve empatiyle dünya ve çevresiyle ilişki kurabilen bireyler yetiştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Dünyayı ve güncel toplumsal meseleleri anlamak ve evrensel değerler, etik ve sosyal adalet konularında yüksek farkındalık sergilemek
  • 2- Entellektüel sorgulama ve eleştirel düşünme süreçlerini anlamak ve uygulama becerisi geliştirmek
  • 3- Sözlü, yazılı ve görsel iletişim becerilerini etkili bir biçimde kullanabilmek
  • 4- Çok-kültürlü ve demokratik bir toplumda katılım ve sivil sorumluluğun önemini kavramak
  • 5- Çalışma alışkanlıklarını, düşünme becerilerini, öğrenme süreçlerini ve disiplinler-arası gruplarla çalışma ve bilgiyi paylaşma becerilerini geliştirip düzenleyebilmek için yüksek bir öz-farkındalık sergilemek

Değerlendirme

Programın vizyon ve amaçlarına uygun olarak, ölçme ve değerlendirmede geleneksel sınav yöntemleri yerine öğrencilerin sunumlar, sınıf içi tartışma forumları, bireysel veya grup projeleri vasıtasıyla etkin katılımlarının sağlandığı ve öğretim üyelerinin ‘öğreten’ olmak yerine ‘mentor’ rolünü üstlendiği bir model uygulanır. Dönem sonunda öğrenciler ders değerlendirme anketleri ve birebir görüşmelerle geri bildirimde bulunur.


İletişim

Çekirdek Program Direktörlüğü
Kadir Has Üniversitesi
Cibali, Fatih / ISTANBUL
Tel: 0212 533 65 32 / 1251
Email: khascore@khas.edu.tr