Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi


Kazanılan Derece ve Düzeyi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Önceki Öğrenimin Tanınması


Mezuniyet Koşulları


Program Tanımı

Yaşadığımız "kentsellik çağında", farklı tasarım disiplinleri (Mimarlık, Kent Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj) kenti kendi ilgi, araştırma ve müdahale alanları olarak görmekteler. Bu disiplinler arasındaki sınırların belirsizliği artarken, yapıları, yapı gruplarını ve kamusal alanları kentsel bağlamlarından ve bölgesel ölçeklerinden bağımsız olarak ele almak gittikçe imkansızlaşmakta. Benzer şekilde imkansızlaşan bir başka şey de, yapılı çevrenin gelişmesinin çok-aktörlü bir süreç olduğunu görmezden gelmek ve bu süreçe sadece tasarımcıların (mimar, plancı, kentsel tasarımcı, peyzaj tasarımcısı vb.) değil, siyasi otoritelerin, yerel yönetimlerin, emlak girişimcilerinin, sivil ve mesleki örgütlerin, kullanıcıların ve kentlilerin değişik yollarla yaptıkları katkıları dikkate almamak. Mimarlık ve Kent Çalışmaları İngilizce-Tezli Yüksek Lisans Programı, mimarlık ve kentin bu içiçe geçmiş, çok ölçekli kavramsallaştırılmasında öncü bir rol oynamayı ve bu doğrultuda, yapılı çevrenin tasarımını, üretimini ve temsiliyetini eleştirel ve disiplinlerarası farklı bakış açılarından inceleyecek özgün lisansüstü araştırmalar üretmeyi hedefliyor. Program, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ile yakın işbirliği içinde, mimarlık ve kent çalışmalarının birbirlerini zenginleştirecekleri, yeni araştırma yöntemleri, temsil teknikleri ve disiplinlerarası yaklaşımları paylaşacakları üretken bir bilimsel araştırma platformu sunmayı amaçlıyor. Program mezunlarının, mimarlık, kentsel tasarım, planlama ve peyzaj disiplinlerine, sadece mesleki uygulamacılar olarak değil, akademisyenler, kuramcılar, tarihçiler, eleştirmenler, yazarlar, küratörler ve proje danışmanları olarak da katkı verecek donanımda olması öngörülüyor.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Mimarlık ve kent çalışmaları alanlarında, ilgili disiplinler arasındaki etkileşimleri kavrayabilmek ve farklı disiplinlerden edinilen bilgiyi ve çözümleme becerilerini disiplinlerarası/disiplinlerüstü nitelikteki araştırmalarda kullanabilmek
 • 2- Mimarlık ve kent çalışmaları alanlarındaki güncel kuramsal tartışmaları anlayabilmek ve geçmişte ve/veya günümüzde gerçekleştirilen araştırma ve uygulamaları bu tartışmalara referansla yorumlayıp eleştirel bir çerçevede değerlendirebilmek
 • 3- Mimarlık ve kent çalışmaları alanlarındaki güncel araştırma yöntemlerini öğrenmek ve uygulayabilmek
 • 4- Yapılı çevreye ve kentsel olgu, mekânsal uygulama ve müdahalelere dair görüş, gözlem ve analizlerini sözel ve yazılı olarak, uygun mimari, coğrafi ve sosyolojik terminolojiyle aktarabilmek
 • 5- Mimarlık ve kent araştırmalarının sonuçlarını farklı ortamlarda görselleştirebilmek için gerekli yöntem ve araçları öğrenmek ve yaratıcı bir biçimde uygulayabilmek/kullanabilmek
 • 6- Mekan ve toplum arasındaki karşılıklı kurucu ilişkileri anlayabilmek ve mimari ve kentsel mekanın kurgulanma, kurulma ve dönüşüm biçimlerini, iktidar, ideoloji, kimlik ve toplumsal cinsiyet gibi olgularla ilişkilendirerek çözümleyebilmek için gerekli temel kuramsal birikime sahip olmak
 • 7- Mekan üretimini, bedenden yapıya, kentten coğrafi bölgeye uzanan çok ölçekliliği üzerinden çözümleyebilmek için gerekli yöntem ve araçları öğrenmek ve uygulayabilmek/kullanabilmek
 • 8- Mimarlık ve kent tarihi yazımını mekansal ve zamansal bağlamı içinde anlayıp yorumlamak
 • 9- Kentin tarihselliğini, gündelik yaşam pratikleri ve deneyimler aracılığıyla, kendi güncelliği çerçevesinde algılayıp yorumlamak
 • 10- Mimari ve kentsel dönüşümleri farklı zamanlar ve/veya coğrafyalar arasında karşılaştırmalı bir yaklaşımla analiz edebilmek
 • 11- Yapılı çevre, kent ve mekan-toplumsal olgulara dair güncel veya tarihsel bir olguyu/problemi kurgulayabilmek ve buradan yola çıkarak kuramsal ve metodolojik uygunluğu ve tutarlılığı olan bir çerçevede bir tez/araştırma önerisi geliştirebilmek
 • 12- Mimarlık ve kent çalışmaları alanında öğrenmeyi yönlendirebilmek, araştırma süreçlerini tasarlayabilmek ve bağımsız olarak yürütebilmek
 • 13- Mimarlık ve kent çalışmaları alanlarında, verilerin toplanmasından duyurulmasına kadar tüm araştırma süreçlerini etik değer ve kuralları gözeterek kurgulayıp yürütebilmek için gerekli farkındalık ve hassasiyete sahip olmak

Mezunların İstihdamı


Üst Derece Programlara Geçiş


Ölçme ve Değerlendirme


Eğitim Türü ve Dili


Adres ve İletişim Bilgileri


Değerlendirme Anketleri


Uluslararası İşbirliği