Değerlendirme Sistemi

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN DEĞERLENDİRME

Öğrenciler, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremezler. Bu durumdaki öğrencilere bu dersten VF notu verilir ve bu öğrencilerin listesi derslerin son haftası içerisinde ilan edilir.

Tekrar alınan derslerde, öğrenci, derse devam koşulunu sağlamak, ara ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmak, yarıyıl içi eğitim ve öğretim etkinliklerine ilişkin diğer yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Tekrar alınan derslerin önceki yarıyıl içi ve yarıyıl sonu notları dikkate alınmaz. Ağırlıklı yarıyıl ve genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin en son aldığı not geçerlidir.

Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar, arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları; ders değerlendirme notunun en az % 40’ını veya en fazla %60’ını ve yarıyıl sonu sınavı notu, ders değerlendirme notunun en az % 40’ını veya en fazla %60’ını oluşturur.

Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl derslerinin başlangıcında öğrencilere duyurulur. Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavının notları ilan edilir.

Notlar ve işaretler

İlgili öğretim elemanı, öğrencinin ara sınavlarda, yarıyıl içi çalışmalarda ve yarıyıl sonu sınavında gösterdiği başarısını değerlendirerek ve sınıfın genel başarı düzeyini göz önünde bulundurarak, aşağıdaki tablodaki harf notlarından birini öğrencinin aldığı ders için takdir eder. Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları aşağıda belirtildiği gibidir:

HARF NOTU  KATSAYISI
AA 4,0
BA 3,5
BB 3,0
CB 2,5
CC 2,0
DC 1,5
DD 1,0
FF 0
VF 0
G -
K -

 

İlgili dersin sorumlusu, her öğrencinin başarı notunu akademik takvimde belirtilen süre içinde BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) aracılığıyla ilan eder.

Başarı notları aşağıdaki gibidir:

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten DC, DD harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 2,00 olması durumunda, mezuniyet için, koşullu başarılmış derslerin tekrar edilmesi şart değildir.

c) Bir dersten FF veya K harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız olmuş sayılır.

ç) Bir dersten VF harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.

Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:

a) E (eksik) notu, yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler uzatılabilir.

b) G (geçti) notu kredisiz derslerden veya sadece başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. G notu ortalama hesaplarına katılmaz.

c) S (sürüyor) notu bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, nihai harf notunun verileceği yarıyıllardan önceki yarıyılların sonunda başarıyla devam eden öğrencilere verilir. S notu ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) Ç (çekildi) notu, öğrencinin çekildiği ders için verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

d) T (tekrar) işareti, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır. Seçmeli bir dersin yerine, danışmanın onayıyla, başka bir ders alındığında da, bu dersin T ile işaretlenmesi gerekir.

e) H (hariç) işareti, bir dersin ortalama hesabından hariç tutulduğunu göstermek için kullanılır.

f) TRS (transfer) işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan veya bir değişim programına katılan öğrencilerin, almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır.

g) M işareti, öğrencinin muaf tutulduğu dersleri gösterir.

ğ) K (kaldı) notu bir yarıyıldan fazla süren kredisiz derslerde, nihai harf notunun verileceği yarıyılların sonunda başarısız olunan ders için verilir.

h) BÜT işareti, final sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirdiği halde final sınavına girmeyen öğrenciler ile final sınavı sonucunda başarısız olmuş öğrencilere verilir.

Yukarıdaki esaslar, öğretim dili İngilizce veya Türkçe ve İngilizce karma olan öğretim programlarına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN DEĞERLENDİRME

Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

Bir öğrenciye lisansüstü programında aldığı her ders için, dersi yürüten öğretim üyesi veya görevlisi tarafından, aşağıdaki başarı notlarından biri verilir:

Başarı notu Katsayısı

HARF NOTU  KATSAYISI
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
FF 0.00
VF Devamsız
G Geçer
Ç Çekildi

 

Başarı notları aşağıdaki gibidir:

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten FF alan öğrenci, o dersten başarısız olmuş sayılır.

c) Bir dersten VF harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.

 

Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:

a) E (eksik) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme projesi ve benzeri uygulamalı dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler uzatılabilir.

b) Ç (çekildi) notu, öğrencinin çekildiği ders için verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

c) T (tekrar) işareti, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır. Seçmeli bir dersin yerine, danışmanın onayıyla, başka bir ders alındığında da, bu dersin T ile işaretlenmesi gerekir.

ç) H (hariç) işareti, bir dersin ortalama hesabından hariç tutulduğunu göstermek için kullanılır.

d) TRS (transfer) işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan veya bir değişim programına katılan öğrencilerin, almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine birim Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır.

e) M işareti, öğrencinin muaf tutulduğu dersleri gösterir.

f) BÜT işareti, final sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirdiği halde final sınavına girememiş öğrenciler ile final sınavında başarısız olmuş öğrencilere verilir.

Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. CC şartlı geçer yarıyıl sonu başarı notu olup, not yükseltmek için, bu notların alındığı dersler eğitim öğretim süresi içinde tekrar edilebilir. Bir derse ait yarıyıl sonu başarı notu FF olan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Tezli yüksek lisans programındaki tez çalışması seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki bitirme projesi kredisiz olduğundan başarılı, başarısız veya devam ediyor olarak değerlendirilir, herhangi bir harf notu verilmez.

Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar, arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları; ders değerlendirme notunun en az % 40’ını veya en fazla %60’ını ve yarıyıl sonu sınavı notu veya bütünleme sınavı notu, ders değerlendirme notunun en az % 40’ını veya en fazla %60’ını oluşturur.