Akademik Danışmanlık

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN DANIŞMANLIK

Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrencilere, öğretim üyeleri arasından birer danışman görevlendirilir.

Akademik danışmanlar, yönetmelik maddeleri ve ders planları çerçevesinde öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirerek her yarıyılda alacakları derslerin seçiminde ve Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrencilere danışmanlık yaparlar.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN DANIŞMANLIK

Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak Üniversitenin bir öğretim üyesini veya öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Doktora programlarında Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanının önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı öğrencinin çalışmak istediği doktora tez konusu ve öğretim üyelerinin araştırma konuları dikkate alınarak en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur.

Enstitü ana sanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili Enstitüye önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı öğrencinin çalışmak istediği uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde öğretim üyelerinin araştırma konuları dikkate alınarak birinci yarıyıl başından itibaren belirlenebilir. Ancak danışmanın, en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.