Akademik Danışmanlık

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN DANIŞMANLIK

Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrencilere, öğretim üyeleri arasından birer danışman görevlendirilir.

Akademik danışmanlar, yönetmelik maddeleri ve ders planları çerçevesinde öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirerek her yarıyılda alacakları derslerin seçiminde ve Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrencilere danışmanlık yaparlar.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN DANIŞMANLIK

Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı, program koordinatörünün önerisiyle, her öğrenci için ders seçimi ve bitirme projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan ve doktora derecesine sahip bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, program koordinatörünün gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Tezli yüksek lisans program koordinatörü, anabilim/anasanat dalı başkanlığı vasıtasıyla her öğrenci için bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin tez danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, danışman olarak Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi de Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversite içinden ya da dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Gerekli hallerde, program koordinatörünün önerisiyle, anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yukarıdaki esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Doktora program koordinatörü, anabilim/anasanat dalı başkanlığı vasıtasıyla her öğrenci için bir danışman ile tez başlığı ve konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde danışman olarak Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi atanabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tez yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite kadrosu dışından ve en az doktora derecesine sahip ikinci tez danışmanı atanabilir. Gerekli hallerde, program koordinatörünün önerisi üzerine anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla genel esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.