Önceki Öğrenmenin Tanınması

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI
Yatay Geçiş
Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılacak yatay geçiş ve intibak işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve 21/09/2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yönetmeliğe eklenen maddeler ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Dikey Geçiş
Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına dikey geçiş işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve bu yönetmelikte yapılan değişiklikler ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yatay veya dikey geçiş yapacak öğrenciler, Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen yabancı dil yeterliliğine ilişkin koşulları da sağlamak zorundadırlar. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

Ders Muafiyetleri ve İntibak
Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Üniversitenin bir programına kayıt yaptırdıkları takdirde daha önce devam ettikleri aynı düzeydeki yükseköğretim programında başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirler. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve öğrencinin intibakı yapılır. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz. Bu derslerin kredileri mezuniyet kredisine katılır ancak ağırlıklı not ortalaması hesabına katılmaz.

İntibakı yapılmış öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin kredilerinin toplamının 17’ye bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami kanuni öğrenim süresinden düşülür. İntibak ettirilen programın kalan derslerinin, kalan yarıyıl sayısı içinde başarı ile bitirilmesi gerekir. Aksi takdirde öğrenciye 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Üniversiteye intibakı yapılmış öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az lisansta dört yarıyıl, ön lisansta iki yarıyıl kayıtlı olmaları şartı aranır.

Özel Öğrenci
Özel öğrenciler, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla kendilerine dışarıdan derslere katılma izni verilen başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerdir. Özel öğrenciler daha önce devam ettikleri aynı düzeydeki yükseköğretim programında başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirler. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve öğrencinin intibakı yapılır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
Yatay Geçiş
Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği lisansüstü programdan en az 6 kredi saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa sayılacağı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Özel öğrenciler
Yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Özel öğrenciler daha önce devam ettikleri aynı düzeydeki yükseköğretim programında başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirler. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve öğrencinin intibakı yapılır.