Önceki Öğrenmenin Tanınması

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI
Yatay Geçiş
Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılacak yatay geçiş ve intibak işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve 21/09/2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yönetmeliğe eklenen maddeler ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Dikey Geçiş
Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına dikey geçiş işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve bu yönetmelikte yapılan değişiklikler ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yatay veya dikey geçiş yapacak öğrenciler, Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen yabancı dil yeterliliğine ilişkin koşulları da sağlamak zorundadırlar. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

Ders Muafiyetleri ve İntibak
Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Üniversitenin bir programına kayıt yaptırdıkları takdirde daha önce devam ettikleri aynı düzeydeki yükseköğretim programında başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirler. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve öğrencinin intibakı yapılır. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz. Bu derslerin kredileri mezuniyet kredisine katılır ancak ağırlıklı not ortalaması hesabına katılmaz.

İntibakı yapılmış öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin kredilerinin toplamının 17’ye bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami kanuni öğrenim süresinden düşülür. İntibak ettirilen programın kalan derslerinin, kalan yarıyıl sayısı içinde başarı ile bitirilmesi gerekir. Aksi takdirde öğrenciye 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Üniversiteye intibakı yapılmış öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az lisansta dört yarıyıl, ön lisansta iki yarıyıl kayıtlı olmaları şartı aranır.

Özel Öğrenci
Özel öğrenciler, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla kendilerine dışarıdan derslere katılma izni verilen başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerdir. Özel öğrenciler daha önce devam ettikleri aynı düzeydeki yükseköğretim programında başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirler. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve öğrencinin intibakı yapılır.


LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Yatay Geçiş

KHAS’ta veya başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler diğer lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin geçiş yapılmak istenen programın güncel başvuru şartlarını sağlaması gerekir. Bu öğrencilerin geldikleri programda almış oldukları derslerin denkliğine ilişkin diğer esaslar Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerince yürütülür. Lisansüstü programlara tez aşamasında yatay geçiş başvurusu kabul edilmez. Yatay geçiş yoluyla gelecek öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından tespit ve ilan edilir.

Üniversite içindeki geçişlerde öğrencilerin bu amaçla, kayıtlı olduğu programa kabulde kullanılan sınav belgeleri geçiş yapmak istedikleri programa kayıt sırasında da geçerlilik tarihine bakılmaksızın kullanılabilir. Bu öğrencilerin en az bir dönem ders almaları zorunludur. Bütünleşik doktora programlarından geçiş hariç, lisansüstü programlarda, tez aşamasındaki öğrencilerin yatay geçiş başvurusu kabul edilmez. Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler herhangi bir aşamada yüksek lisans programlarına geçiş için başvuruda bulunabilirler. Yatay geçiş yoluyla gelecek öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından her yıl tespit ve ilan edilir. Aynı Anabilim/Anasanat Dalı’nın tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilmek için program ücretinin ödenmiş olması gerekir. Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenciler eğitim görülecek yarıyıl üzerinden ücret öder. Yatay geçiş başvuruları Akademik Takvim’de belirlenen tarihlerde yapılır. Yatay geçiş yolu ile KHAS’a kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı olduğu programlarda aldığı ve başarılı olduğu derslerle ilgili ders saydırma işlemleri “Madde 12 Ders Saydırma İşlemleri” maddesi hükümlerince yapılabilir.

Özel öğrenciler

Bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programının kayıtlı öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerden Mütevelli Heyetçe ders/kredi başına belirlenen ücret alınır. Özel öğrencilerin durumuna ilişkin diğer esaslar Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerince yürütülür.

Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrencilerden alınacak ücretler Mütevelli Heyetince tespit edilir. Enstitü sunulan derslerdeki özel öğrenci kontenjanlarına bir üst sınır getirebilir. Özel öğrenci başvuruları Akademik Takvim’de belirlenen tarihlerde yapılır. Özel öğrenci olarak KHAS’ta ders alan ve başarılı olan öğrenciler, daha sonra KHAS’ta lisansüstü programlara kabul edilmeleri durumunda, başarılı oldukları dersler için ders saydırma başvurusu yapabilirler. Ders saydırma işlemleri “Madde 12 Ders Saydırma İşlemleri” maddesi hükümlerince yapılabilir.