Yurt Dışında Eğitimin Tanınması

Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği

Üniversite ile yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetleri; öğrencinin kendi öğretim planındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi ve ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile önceden belirlenir.

Yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında; öğrencinin aldığı dersler hakkında, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla intibak işlemi yapılır.

Eşdeğerliliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir.

Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim kurullarının kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir not döküm çizelgesi verilir.