Genel Kayıt Koşulları

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN GENEL KAYIT KOŞULLARI

Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili ÖSYM tarafından yapılan sınavı ve/veya özel yetenek sınavını kazanmış olmak gerekir.

Üniversitede öğretim dili, fakültelerde İngilizce veya karma olarak Türkçe ve İngilizce, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ise Türkçedir.

Öğretim dili İngilizce veya karma olarak Türkçe ve İngilizce olan fakültelerde öğrencilerin İngilizce bilmeleri zorunludur.

Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senatoca eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde ve belirlenen sınav merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirmeleri şartı aranır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisans öğrenimlerine başlayabilirler.

Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavından muaf tutulmaları talebiyle başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavı ve İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulup tutulmayacaklarına Hazırlık Okulu ve Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyetleri onaylanmayanlar Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan veya önceden öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında hazırlık okulunu başarıyla tamamlayamamış öğrenciler, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

Yukarıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan ve fakültelere kayıt yaptırmış olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler lisans programlarına başlama hakkını kazanırlar ve lisans eğitimlerine başlarlar.

Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrarlarlar. Tekrarlanan öğrenim sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavında da başarısız olan öğrenciler, belirtilen yabancı dil yeterliliklerini sağlayana kadar lisans öğrenimlerine başlayamazlar.

İngilizce hazırlık sınıfı sırasında İngilizce yeterliliklerini belgeleyenler, takip eden yarıyıl başında arzu etmeleri halinde lisans eğitimlerine başlarlar.

Yukarıdaki esaslar, öğretim dili İngilizce veya Türkçe ve İngilizce karma olan öğretim programlarına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN GENEL KAYIT KOŞULLARI

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Geçiş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Senato en az puan limitlerini yükseltebilir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi anabilim dalları bünyesinde açılan tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES puanına ilişkin koşul aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı üniversite senatolarınca belirlenir.

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, İngilizce yürütülen programda hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Öğrencinin durumunun değerlendirilmesine ilişkin referans mektubu, niyet mektubu veya portfolyo, mülakat, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans veya lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayların; ALES’den, başvurdukları programın puan türünde olmak kaydıyla, yüksek lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 55 puana ya da lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 80standart puana; merkezi yabancı dil sınavındanen az 55 puana ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavındaneşdeğer bir puana sahip olma şartları aranır. Senato en az puan limitlerini yükseltebilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. 

Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayların değerlendirilmesine ilişkin lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, mülakat sonucu, referans mektubu, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların her program için özel olarak belirlenmiş lisans veya yüksek lisans programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’den; lisans diplomasıyla başvuranların en az 80, yüksek lisans diplomasıyla başvuranların en az 55 puan almış olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Ayrıca sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için, merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almak gerekir.

Yukarıda belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan öğrenciler; Üniversitenin İngilizce Yeterlik Sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde puan almak zorundadırlar. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler, esasları Senatoca belirlenmek üzere Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Okulunda öğrenim ücretini ödemek koşuluyla yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilir. Bu programın süresi bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla en fazla iki yarıyıl daha ek süre verilebilir. Hazırlık programında geçirilen süre öğretim süresine dahil edilmez.

Yabancı uyruklu adayların ve yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir