DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması LW 148 Bahar 02+00+00 Seçmeli 2 3
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Hamide Bağçeci
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin; ulusal ve uluslararası insan hakları koruma sistemleri hakkında bilgi edinmesini, temel hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi ve korunması için eleştirel düşünceye sahip olmasını ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasında Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: İnsan haklarının anlamı ve tarihsel gelişimi, İnsan hakları kuramı, Ulusal ve uluslararası insan hakları kurumları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yöntemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yöntemi, ayrımcılık yasağı, eşitlik, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, dinsel özgürlükler, eğitim hakkı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Anayasa’da düzenlenen temel hak ve özgürlükler hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2- Uluslararası sözleşmelerdeki insan hakları düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları iç hukuka uygulama becerisi kazanmak
  • 3- Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilecek bilgi birikimini edinmek
  • 4- Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını kavrayıp, bunlara eleştirel gözle yaklaşabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş Dersi Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 1
2 İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 1
3 Ulusal ve Uluslararası İnsan Hakları Kurumları Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 2, 4
4 Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasa’daki Ayrımı Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 1
5 1982 Anayasası’nın 13. Maddesinin Öngördüğü Koruma Sistemi Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 1, 3
6 Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yapısı Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 1, 3, 4
7 Anayasa Mahkemesi’nin Temel Hak ve Özgürlükleri Denetim Yolları Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 1, 3, 4
8 Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulü Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 1, 3, 4
9 Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Sözleşmesi Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 2, 4
10 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yapısı Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 2, 4
11 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yargılama Usulü Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 2, 4
12 Anayasa Mahkemesi Kararlarından Örnekler Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 1, 3, 4
13 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 2, 4
14 Sosyal Haklar ve Korunması Kaynakçadaki ilgili bölümler okunarak derse gelinmelidir 1, 2, 3, 4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, İmge Kitabevi, Ankara, 2006.
Sibel inceoğlu (Ed.), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta Yayınları, İstanbul, 2013.
Feyyaz Gölcüklü – Şeref Gözübüyük, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013.


DİĞER KAYNAKLAR

Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 2014.
Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, Beta Yayınları, İstanbul, 2000.
Korkut Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi, Beta Yayıncılık, 2004.
Fazıl Sağlam, Anayasa Hukuku Ders Notları, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, 2013.
Osman Doğru-Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, C. 1, Legal, İstanbul, 2012.
Osman Doğru-Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, C.2, Legal, İstanbul, 2013.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati17234
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10110
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı12121
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 2 1 3 2 2 1 1 3
OC2 3 3 2 1 3 2 2 1 1 3
OC3 3 3 2 1 3 2 2 1 1 3
OC4 3 3 2 1 3 2 2 1 1 3