DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku LW 422 Bahar 02+00+00 Seçmeli 2 3
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Deniz UGAN ÇATALKAYA
Dersin Amacı: 1. İş Hukukunun Avrupa ve uluslararası kaynaklarını incelemek ve kavramak
2. Avrupa ve Uluslararası yargı mercilerinin iş hukuku ile ilgili verdiği içtihatlar çerçevesinde uluslararası sözleşmelerde belirtilen sosyal hakların değerlendirilmesi
3.Türk İş Hukuku ile Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku karşılaştırılarak ortak uygulama alanlarını tespit etmek
4. AİHS’nin çalışanların haklarına ilişkin hükümleri ve AİHM’nin içtihadının iç hukuka etkisini incelemek
Dersin İçeriği:
Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı, Anayasa m.90/5, çalışma ilişkilerine ilişkin Avrupa Adalet Divanı ve AİHM içtihadı ile ILO Organlarının kararları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Temel uluslararası ve Avrupa iş hukuku kavram ve ilkelerini kullanma
  • 2- 2. Avukat olarak uluslararası veya Avrupa merkezli yabancı şirketlere iş hukuku konusunda danışmanlık yapabilme
  • 3- 3. Hukukçu olarak iş hukukunda karşılaşabilecek sorunları uluslararası boyutuyla kavrayabilme ve çözüm üretebilme
  • 4- 4. Türkiye’nin onayladığı uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlayarak Türk İş Hukukunun gelişimine katkıda bulunabilme
  • 5- 5. Avukat olarak uluslararası ve Avrupa normlarının ulusa yargı organları tarafından uygulanmasını sağlama
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 1: Teorik Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Yargıtay ve AİHM kararlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, konu sunumları yapma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku’nun ve sosyal hakların gelişimi, sosyal haklara ilişkin güncel tartışmalar
2 Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku’nun kurumları: Uluslararası Çalışma Örgütü ve yapısı, organları
3 Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku’nun kurumları: Avrupa Konseyi ve yapısı, organları
4 Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku’nun kurumları: Avrupa Birliği, yapısı ve organları
5 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma yaşamına ilişkin sözleşmeleri
6 Avrupa Konseyi Sözleşmeleri: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çalışma yaşamına ilişkin hükümleri
7 Ara sınav
8 Avrupa Konseyi Sözleşmeleri: Revize Edilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın çalışma yaşamına ilişkin hükümleri
9 Çalışma yaşamına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarının değerlendirilmesi -1-
10 Çalışma yaşamına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarının değerlendirilmesi -2-
11 Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin kararlarının değerlendirilmesi -1-
12 Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin kararlarının değerlendirilmesi -2-
13 İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hukukta uygulanabilirliği sorunu
14 Çalışma yaşamına ilişkin Avrupa ve uluslararası yargı kararları ile Türk yargı kararlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- Sur Melda, İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları, İzmir 1995.
- Sur Melda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Sendika Hakkı, İnsan Hakları Yıllığı, C.16, 1994, s.37-50.
- Sur Melda, Sosyal Hakların Uluslararası Alanda Korunma Sistemleri, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 19-20, 1997-1998, s.65-91.
- Sur Melda, Avrupa Hukukunda Grev, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, Beta, İstanbul 2010, s.659-674.
- Sur Melda, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum, 2013/4, S. 39, s.323-362.
- Sur Melda, Birleşmiş Milletler Örgütünün Gelişimi ve Geleceği, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C.III, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C.8, Özel Sayı, 2013, s.2535-2550.
- Gülmez, Mesut, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartına Uyum Sağlayabilecek Miyiz?, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2007/1, 27-52.
- Gülmez, Mesut, İş Hukuku Öğretisi ve Anayasa madde 90/son sorunu, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, C.I, İstanbul 2010,.
- Kökkılınç, Ayşe Gül, İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları Işığında Kadın İşçilerin Korunması, İstanbul 2013.
- International Commission of Jurists, Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights, Geneva, 2008
- Demiral Cavit, Avrupa Adalet Divanının Çalışanların Nöbette Geçen Sürelerinin de Çalışma Süresine Dahil Edilmesine İlişkin Kararı Simap Kararı, A. Can Tuncay'a Armağan, 2005, 153-165.
- Aydın Ufuk, Avrupa Birliği, ILO ve Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma, A. Can Tuncay'a Armağan, 2005, 653-689.
- Çil Şahin, Avrupa Sosyal Şartı ve Yargıtay Kararları, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 18, 2010, 56-70.
- Alp, Mustafa, Avrupa Birliği Temel Sosyal Hakları ve Türk İş Hukuku, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1,2004, 1-42.


DİĞER KAYNAKLAR

N. Valticos, Droit International du Travail, 1970.
P. Rodière, Droit social de l’Union européenne, LGDJ, Paris 2014.
J.-M. Servais, Normes internationales du travail, LGDJ, Paris 2004.
J.-M. Servais, Droit social de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles 2011.
S. Hennette-Vauchez/D. Roman, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2013.
R. Blanpain, European Labour Law, Kluwer, 14th edition, 2014.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati13226
Diğer Uygulamalara Hazırlık13113
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13226
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar155
Final Sınavı155
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2
OC2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2
OC3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2
OC4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3
OC5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3