DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Haklar ve Güvence I LW 571 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kamu Hukuku Yüksek Lisansı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ali GÜZEL
Dersin Amacı: 1. Sosyal hakların Avrupa ve uluslararası hukuk kaynaklarını incelemek ve kavramak
2. Avrupa ve Uluslararası yargı mercilerinin sosyal haklar ile ilgili verdiği içtihatlar çerçevesinde uluslararası sözleşmelerde belirtilen sosyal hakların değerlendirilmesi
3.Sosyal haklar ile ilgili Türk İş Hukuku ile Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku karşılaştırılarak ortak uygulama alanlarını tespit etmek
Dersin İçeriği: Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel uluslararası belgelerde ve Avrupa iş hukukundaki sosyal haklar kavramı ve ilkelerini kullanma
  • 2- Avukat olarak uluslararası veya Avrupa merkezli yabancı şirketlere iş hukuku konusunda danışmanlık yapabilme
  • 3- Hukukçu olarak sosyal haklarda karşılaşabilecek sorunları uluslararası boyutuyla kavrayabilme ve çözüm üretebilme
  • 4- Türkiye’nin onayladığı uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlayarak sosyal haklar konusunda Türk İş Hukukunun gelişimine katkıda bulunabilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 1: Teorik Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku’nun ve sosyal hakların gelişimi, sosyal haklara ilişkin güncel tartışmalar 1-3
2 Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku’nun kurumları: Uluslararası Çalışma Örgütü ve yapısı, organları 1-3
3 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma yaşamına ilişkin sözleşmeleri - 1 (Konu sunumu) 1-3
4 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma yaşamına ilişkin sözleşmeleri – 2 (Konu sunumu) 1-3
5 Türkiye’nin onayladığı sözleşmelere ilişkinTürkiye’ye dair yapmış olduğu eleştirilerin değerlendirilmesi – (Konu sunumu) 1-3-4
6 Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku’nun kurumları: Avrupa Konseyi ve yapısı, organları 1-3-4
7 Avrupa Konseyi Sözleşmeleri: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çalışanların temel hak ve özgürlüklerine ilişkin hükümleri -1 (Konu sunumu) 1-2-3-4
8 Avrupa Konseyi Sözleşmeleri: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çalışanların temel hak ve özgürlüklerine ilişkin hükümleri -2 (Konu sunumu) 1-2-3-4
9 Avrupa Konseyi Sözleşmeleri: Revize Edilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın çalışanların temel hak ve özgürlüklerine ilişkin hükümleri 1 (Konu sunumu) 1-2-3-4
10 Avrupa Konseyi Sözleşmeleri: Revize Edilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın çalışanların temel hak ve özgürlüklerine ilişkin hükümleri 2 (Konu sunumu) 1-2-3-4
11 Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku’nun kurumları: Avrupa Birliği, yapısı ve organları 1-2-3-4
12 Avrupa Birliği’nin sosyal haklara ilişkin yönergelerinin değerlendirilmesi 1-2-3-4
13 Avrupa Birliği’nin sosyal haklara ilişkin yönergelerinin değerlendirilmesi 1-2-3-4
14 Derste yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmenin yapılması 1-2-3-4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- Sur Melda, İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları, İzmir 1995.
- Sur Melda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Sendika Hakkı, İnsan Hakları Yıllığı, C.16, 1994, s.37-50.
- Sur Melda, Sosyal Hakların Uluslararası Alanda Korunma Sistemleri, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 19-20, 1997-1998, s.65-91.
- Sur Melda, Avrupa Hukukunda Grev, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, Beta, İstanbul 2010, s.659-674.
- Sur Melda, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum, 2013/4, S. 39, s.323-362.
- Sur Melda, Birleşmiş Milletler Örgütünün Gelişimi ve Geleceği, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C.III, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C.8, Özel Sayı, 2013, s.2535-2550.
- Gülmez, Mesut, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartına Uyum Sağlayabilecek Miyiz?, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2007/1, 27-52.
- Gülmez, Mesut, İş Hukuku Öğretisi ve Anayasa madde 90/son sorunu, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, C.I, İstanbul 2010,.
- Kökkılınç, Ayşe Gül, İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları Işığında Kadın İşçilerin Korunması, İstanbul 2013.
- International Commission of Jurists, Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights, Geneva, 2008
- Demiral Cavit, Avrupa Adalet Divanının Çalışanların Nöbette Geçen Sürelerinin de Çalışma Süresine Dahil Edilmesine İlişkin Kararı Simap Kararı, A. Can Tuncay'a Armağan, 2005, 153-165.
- Aydın Ufuk, Avrupa Birliği, ILO ve Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma, A. Can Tuncay'a Armağan, 2005, 653-689.
- Çil Şahin, Avrupa Sosyal Şartı ve Yargıtay Kararları, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 18, 2010, 56-70.
- Alp, Mustafa, Avrupa Birliği Temel Sosyal Hakları ve Türk İş Hukuku, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1,2004, 1-42.


DİĞER KAYNAKLAR

N. Valticos, Droit International du Travail, 1970.
P. Rodière, Droit social de l’Union européenne, LGDJ, Paris 2014.
J.-M. Servais, Normes internationales du travail, LGDJ, Paris 2004.
J.-M. Servais, Droit social de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles 2011.
S. Hennette-Vauchez/D. Roman, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2013.
R. Blanpain, European Labour Law, Kluwer, 14th edition, 2014.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati13226
Ödev250100
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13226
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11212
Final Sınavı123.523.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
OC1 2 2 1 1 2 2 2
OC2 2 3 1 2 2 2 3
OC3 3 2 3 3 2 3 3
OC4 3 3 3 2 3 2 3