DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İcra Hukuku LW 435 Güz 03+01+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ertan Yardım
Dersin Amacı: 1. Subjektif hakların devlet organları eliyle cebri icrasını anlamak
2. İlamlı icra ile ilamsız icra ayrımını yapabilmek ve bu yolların detayını bilmek
Dersin İçeriği: İcra ve İflas Hukuku: Genel hükümler, icra takip işlemleri ve şikayet, ilamsız icra (genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip), ilamlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Cebri icranın temel prensiplerini kavrar.
  • 2- İlamsız icra yollarını sınıflandırır.
  • 3- İlamların nasıl yerine getirileceğini öngörür.
  • 4- Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip ve ihtiyati hacze başvurabilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders ve uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş, Kaynaklar, Kavramlar, İcra Teşkilatı, İcra Müdürlerinin Görev ve Yükümlülükleri Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
2 Ödeme, İcra Takip İşlemi, Tatil ve Talik Halleri, Şikayet Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
3 Genel Haciz Yoluyla Takibin Konusu, Görev ve Yetki, Takip Talebi, Ödeme Emri, İtiraz, Takip Talebi ve Ödeme Emri Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
4 Ödeme Emrine İtiraz, İtirazın Kaldırılması Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
5 İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Takibin İptali Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
6 Haciz Talebi, Prosedür, Haczedilemezlik, Pratik Çalışma Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
7 Vize Sınavları
8 Vize Sınavları
9 Üçüncü Kişilerdeki Alacakların Haczi, İstihkak Davaları Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
10 Hacze İştirak, Taşınır ve Taşınmazların Satış, Satış Talebi, Taksitle Ödeme Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
11 Paraların Paylaştırılması, Sıra Cetveli, Aciz Vesikası, Pratik Çalışma Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
12 Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yoluna Başvuru Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
13 İlamlı İcra Yolu, İlam Niteliğindeki Belgeler, İcranın Geri Bırakılması, Durdurulması ve İadesi, Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipler Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
14 İhtiyati Haciz, Pratik Çalışma Kaynaklardan ilgili kısımların okunması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, İstanbul, 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Meral Sungurtekin Özkan/Muhammet Özekes, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 4. Bası, İstanbul, 2017.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati12448
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12672
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 1         2   2 3
OC2 3 1     2   2 1 1 2
OC3 3 2     1   2 2 1 2
OC4 2       2   3   3 1