DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sorumluluk Hukuku II ÖH 644 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: BAŞAK ZEYNEP BAYSAL ZEKİ
Dersi Veren(ler): BAŞAK ZEYNEPBAYSAL ZEKİ
Dersin Amacı: Bu dersin ana amacını, günümüz risk toplumunda yaşanan gelişmelerin tazminat hukukunun genel ilkelerine yansımasının incelenmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda haksız fiil hukukunun kurucu unsurları olan kusur, hukuka aykırılık, zarar ve nedensellik bağı unsurlarının nasıl etkilendiği, zararın tazmin edilmesine ilişkin kavram ve kuramların ne derece genişletildiği incelenecek ve varılan sonuçlar yargı kararları ışığında değerlendirilecektir.
Dersin İçeriği: Haksız fiilin unsurları (kusur, hukuka aykırılık, zarar ve nedensellik bağı), sözleşmesel sorumluluk ile haksız fiil sorumluluğu arasındaki ilişki, sorumluluğun kurulması ve tazminatın belirlenmesi aşamaları, zarar kalemleri, tazminat hesaplamaları/tablolar, kusursuz sorumluluk hâlleri-tehlike sorumluluğu, haksız fiil hukukuna ilişkin bağlama kuralları, haksız fiil davaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tazminat davalarına ilişkin teorik alt yapıyı kavramak
  • 2- Haksız fiil sorumluluğu ile sözleşmeye aykırılık hâllerini kıyaslamak
  • 3- Sorumluluk hâllerini, sorumluluğun kurucu unsurlarını dikkate alarak yorumlayabilme becerisi edinmek
  • 4- Tazminat hukukunun diğer hukuk dalları ile ilgisini kurabilmek, konusunda farkındalık kazanmak ve bunları hukuki olarak yorumlayabilmek
  • 5- Günümüz risk toplumuna tazminat hukukunun sunduğu çareler hakkında bilgi sahibi olmak
  • 6- Tazminat hukukuna bütüncül bir bakış açısı geliştirmek ve sorumluluk doğuran eylemlerle ilgili farkındalık kazanmak ve bunları hukuki olarak yorumlayabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı, Ödev ve Sunumlar, Uygulama Eğitimi, Tazminat Hesaplamaları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Sözleşmesel Sorumluluk Atamer, Yeşim M.: “İfa Engelleri Hukukunu Yeniden Sistematize Etmeyi Düşünmek: Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan bir Sistematik”, Rona Serozan’a Armağan, İstanbul, 2010, s. 217- 260. Serozan, Rona: İfa – İfa Engelleri – Haksız Zenginleşme (Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı: Borçlar Hukuku Genel Bölüm – Üçüncü Cilt), İstanbul, 2016, § 11 vd.
2 Genel Davranış Kuralına Aykırılık Edim Yükümünden Bağımsız Borç İlişkisi Serozan, Rona: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, MHAD, Cilt 2, Sayı 3, 1968, 108-120.
3 Ahlaka Aykırı Eylemden Doğan Sorumluluk Kapancı, K. Berk: Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini, (TBK m. 49/II), İstanbul, 2016.
4 Sözleşmeyi İhlale Teşvik Paksoy, Meliha Sermin: Sözleşmeyi İhlale Yöneltme, İstanbul, 2018.
5 Haksız Rekabet Davaları Nomer Ertan, Füsun: Haksız Rekabet Hukuku, İstanbul, 2016.
6 Rekabet Hukukundan Kaynaklanan Tazminat Davaları Kesici, Buğra:Rekabet Hukukunun İhlalinden Kaynaklanan Haksız Fiil Sorumluluğu, İstanbul, 2017.
7 Cezalandırıcı Tazminat Özden Merhacı, Selin: Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırıcı Tazminat, Ankara, 2013.
8 Götürü Maddi Tazminat Anlaşmaları Atamer, Yeşim M.: “Ceza Koşulu- Götürü Tazminat-Sorumsuzluk Anlaşması: Hangisi?”, İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları II, Atamer/Baş Süzell/Geisinger (ed.), İstanbul, 2018, s. 87-131.
9 CISG Kapsamında Tazminat Sorumluluğu Atamer, Yeşim M.: Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları [kıs. CISG], İstanbul, 2005.
10 Yazılı Ödevlerin Değerlendirilmesi Sunumlara Hazırlık
11 Yazılı Ödevlerin Değerlendirilmesi Sunumlara Hazırlık
12 Ödev Sunumları 1 Sunumlara Hazırlık
13 Ödev Sunumları 2 Sunumlara Hazırlık
14 Final Sınavı Final Sınavına Hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Başak Baysal, Haksız Fiil Sorumluluğu, İstanbul, 2019.
Başak Baysal (Ed.), Sorumluluk Hukuku-Seminerler 2016, İstanbul, 2016.
Başak Baysal (Ed.), Sorumluluk Hukuku-Seminerler Makaleler 2017, İstanbul, 2017.
Başak Baysal (Ed.), Sorumluluk Hukuku-Seminerler 2018, İstanbul, 2019.


DİĞER KAYNAKLAR

Arpacı, Abdülkadir: Kişiler Hukuku: Gerçek kişiler, İstanbul, 2000.
Eren, Fikret: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2018.
European Group on Tort Law : Principles of European Tort Law, Text and Commentary, Wien, 2005.
Hatemi, Hüseyin : Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, İstanbul, 1998.
Hatemi, Hüseyin: Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, İstanbul, 1998.
Kocayusufpaşaoğlu, Necip : Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, (Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/ Serozan/Arpacı: Borçlar Hukuku Genel Bölüm -Birinci Cilt), İstanbul, 2008.
Nomer, Haluk N. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2018.
Oğuzman, Kemal / Öz, Turgut M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I-II, İstanbul, 2018.
Oğuzman, Kemal/ Seliçi, Özer/ Oktay Özdemir, Saibe: Kişiler Hukuku: Gerçek ve Tüzel Kişiler,İstanbul, 2018.
Sanlı, Kerem Cem: Haksız Fiil Hukukunun Ekonomik Analizi: Hukuk ve Ekonomi Öğretisi, İstanbul, 2007.
Serozan, Rona : İfa – İfa Engelleri – Haksız Zenginleşme (Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı: Borçlar Hukuku Genel Bölüm – Üçüncü Cilt), 4.Bası, İstanbul, 2006.
Serozan, Rona : Medeni Hukuk: Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, İstanbul, 2011.
Tandoğan, Halûk : Kusura Dayanmayan Sorumluluk Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara, 1981.
Tandoğan, Halûk : Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet), İstanbul, 2010.
Tekinay, Selâhattin Sulhi/ Akman, Sermet / Burcuoğlu, Halûk / Altop, Atillâ:Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 1993.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 1 40
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev12560
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14456
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11212
Final Sınavı117.517.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
OC1 2 2 3 2 3 3  
OC2 2 2 3 2 3 3  
OC3 2 2 3 2 3 3  
OC4 2 2 3 2 3 3  
OC5 2 2 3 2 3 3  
OC6 2 2 3 2 3 3