DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Osmanlı Mimarlığı KK 505 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Osmanlı dönemi imar faaliyetleri hakkında tarihsel, coğrafi, siyasi, kültürel etkenler çerçevesinde ileri derecede bilgi ve kavrayış kazandırılması.
Dersin İçeriği: Osmanlı dönemi kısa tarihçesi (Kuruluş, Yükselme, Duraklama ve Gerileme Dönemleri). Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu - batı komşuları ya da diğer uzak toplumlarla siyasi, kültürel, ekonomik ve sanatsal ilişkileri. Şehircilik ve imarla ilgili faaliyetler / mimarlık ve sanat ortamı. Mimarlıkta Erken Osmanlı, Klasik, Geç Klasik, 18. Yüzyıl / Lale Devri, 19. Yüzyıl / Neoklasik ve I.Ulusal Mimarlık Dönemleri. Vakıf sistemi. Patronaj ve önemli mimarlar / Saray Mimarlık Örgütü. Külliye, cami, mescit, tekke, medrese / şifahane, tabhane, imaret, türbe, sıbyan mektebi, çeşme, sebil, han, kervansaray, saray... gibi yapı türlerinin; planlama, strüktür ve bezeme özelliklerinin tanıtılması. Yapı elemanlarının analizi, önemli örnekler üzerinde yapım ve bezeme tekniklerinin incelenmesi. Osmanlı mimarisinin etkilendiği kaynaklar ve üslup özellikleri bağlamında yorumlanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Osmanlı mimarlığının, tarihsel, coğrafi, siyasi, kültürel etkenleri konusunda bilgi ve kavrayış sahibi olmak, eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 2- Osmanlı dönemi imar faaliyetleri konusunda bilgi ve kavrayış sahibi olmak.
  • 3- Osmanlı mimarlığı ve koruma sorunları konularında bilgi ve kavrayış sahibi olmak, eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 4- Osmanlı mimarlığı konusunda araştırma yaparak sözlü ve yazılı sunabilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci sunumları, teknik gezi.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılları sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel özellikleri -
2 Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılları mimari ortam özellikleri Önerilen metinlerin okunması
3 Erken dönem Osmanlı Mimarlığı İznik, Bursa, Edirne Önerilen metinlerin okunması
4 Erken dönem Osmanlı Mimarlığı İznik, Bursa, Edirne Önerilen metinlerin okunması
5 Klasik dönem Osmanlı mimarlığı ve Mimar Sinan Önerilen metinlerin okunması
6 Klasik dönem Osmanlı mimarlığı ve Mimar Sinan Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV, Klasik dönem Osmanlı mimarlığı ve Mimar Sinan Önerilen metinlerin okunması
8 Klasik dönem Osmanlı mimarlığı ve Mimar Sinan Önerilen metinlerin okunması
9 Geç Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi Önerilen metinlerin okunması
10 Batılılaşma Dönemi: Lale Devri ve Barok dönem Önerilen metinlerin okunması
11 Batılılaşma dönemi Osmanlı mimarlığı Önerilen metinlerin okunması
12 Batılılaşma dönemi Osmanlı mimarlığı Önerilen metinlerin okunması
13 I.Ulusal mimarlık akımı/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Arseven, C., Türk Sanatı, Cem Yayınevi, İstanbul 1973.
Aslanapa, O., Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 1984.
Ayverdi, E.H., Osmanlı Mimarisi'nin İlk Devri, İstabul 1966.
Cezar, M., XIX. Yüzyıl Beyoğlusu, Akbank, İstanbul 1991.
Erzen, N.J., Mimar Sinan Estetik Bir Analiz, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, Ankara 1996.
Goodwin, G., A History of Ottoman Architecture, Thames and Hudson, London 1971.
Göknil, U.V., H. Stierlin (Editör), Architecture of the World, Ottoman Turkey, Taschen.
Günay, R., Sinan The Architect and Hıs Works, YEM, İstanbul 1998.
Hillenbrand, R., Islamic Architecture, Form, Function and Meaning, Edinburg University Press, 1994.
İnalcık, H., Osmanlı İmparatrluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev: R. Sezer, YKY, İstanbul 2003.
İnalcık, H Renda, G. (Ed), Osmanlı Uygarlığı, 2 cilt, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2004.
Kuban, D., Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 1995.
Kuban, D., Sinan'ın Sanatı ve Selimiye, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 1997.
Kuran, A., Mimar Sinan, Hürriyet Vakfı Yayınları, istanbul 1986. (Geniş bir Sinan Bibliyografyası içermektedir).
Ocak, A. Y., Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), Tarih Vakfı Yurt Yayınları 60, 3. Baskı, İstanbul 2003.
Sözen, M. ve diğerleri., Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İş Bankası Kültür Yayınları: 149, İstanbul 1975.
Tanilli, S., Yüzyılların Gerçeği ve Mirası.
Tanyeli, U., Batılılaşma Dönemi Öncesi Türk Mimarlığı'nda Batı Etkileri (14.- 17. Yüzyıl)?, Türk Kültüründe Sanat ve Mimari Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul 1993, s.157-188
Tanyeli, U., Tanyeli, G., 16. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Teknolojisi, Türk Kültüründe Sanat ve Mimari Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul 1993, s.125-156.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması4312
Proje000
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık11313
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3412
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2 3   2 2        
OC2     2 2   2        
OC3     2     1        
OC4         2   2