DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Mekan ve Toplumsal Cinsiyet DES 520 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok.
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Didem KILIÇKIRAN
Dersin Amacı: Bu ders öğrencileri cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyet normları ile mekân ve yer kavramları arasındaki karşılıklı ilişkileri çözümleyebilmek için gerekli olan temel kuramsal çerçevelerle tanıştırarak mekâna odaklanan toplumsal cinsiyet çalışmaları alanına kapsamlı bir giriş yapmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet çalışmalarının içinde yaşadığımız topluluklar ve gündelik yaşama dair bilgimizin yanısıra sosyal davranış kalıpları, kültürel ifade ve entellektüel sorgulama biçimlerini anlamlandırmamıza yaptığı katkılar bugün sosyal bilimlerin hemen her alanında kabul edilmiştir. Bu ders, öğrencileri toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında mekâna odaklanan kuramsal çerçevelerle tanıştırmayı hedeflemektedir. Burada `mekân?dan kastedilen sadece gündelik yaşam tecrübelerimizi şekillendiren konut mekânları ve farklı ölçeklerdeki kentsel mekânlar gibi fiziksel/gerçek mekânlar değil, aynı zamanda mimari metin ve çizimler, edebi yazılar ve film gibi farklı ortamlarda yaratılan imgesel/sanal mekânlardır. Mimarlık, antropoloji, kültürel coğrafya, sosyoloji ve maddi kültür çalışmaları gibi farklı alanlardan seçilen güncel metinlerin okunması ve tartışılmasına dayanan ders, öğrencilerin cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyete dair normatif kurgular ile `mekân? ve `yer?e dair kavramsallaştırmalar, gündelik yaşam mekânlarının kurulma ve kullanım biçimleri ve mekâna/yere bağlı aidiyet ve kimlik kurguları arasındaki karşılıklı ilişkileri çözümleyebilmelerine, ve bu yolla özel/kamusal, ev/iş, dişil/eril gibi ikili karşıtlıklara dayanan yerleşik coğrafi ve sosyal kurguları anlamalarına ve sorgulamalarına olanak verecek eleştirel düşünce altyapısını oluşturabilmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Toplumsal cinsiyet ile mekan arasındaki karşılıklı kurucu ilişkileri çözümleyebilmek için gereken temel kavramsal ve kuramsal çerçeveye sahip olmak.
  • 2- Tarihsel ve güncel bağlamlarda mekanın kavramsallaştırılma biçimleri ve farklı mekanların tanımlanma / kurgulanma / tasarlanma / kurulma / kullanılma ve temsil biçimlerini toplumsal cinsiyet perspektifinden yorumlayabilmek.
  • 3- Toplumsal cinsiyet ve mekan üzerine farklı disiplinlerde üretilmiş akademik çalışmaları ve araştırmaları anlayabilmek, yorumlayabilmek, karşılaştırmalı olarak analiz edebilmek ve eleştirel bir çerçevede değerlendirmek.
  • 4- Toplumsal cinsiyet ve mekan üzerine araştırma yapabilmek için gerekli temel kuramsal, metodolojik ve etik altyapıya sahip olmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders seçilen metinlerin ders öncesi okunup sınıfta tartışılmasına dayanmaktadır. Temel kuram ve kavramlar öğretim üyesi tarafından görsel destekli sunumlar yoluyla aktarılır. Öğrencilerin dönem boyunca kendi ilgi alanlarına dayanarak seçtikleri bir mekân, film veya edebi ya da akademik bir metni toplumsal cinsiyet bağlamında çözümleyecekleri 2500-3000 kelimelik bir yazı/sunum üzerinde çalışmaları ve bu çalışmayı dönem sonunda fakülteye sunmaları beklenmektedir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

- Grosz, E. 1995. Space, Time and Perversion: Essays on the Politics of Bodies. London: Routledge.
- Massey, D. 1994. Space, Place and Gender. Cambridge: Polity Press.
-Massey, D. 2005. For Space. London: Sage.
- McDowell, L. 1999. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies. Cambridge: Polity Press.
- McDowell, L. and Sharp, J. 1997. Space, Gender, Knowledge: Feminist Readings. London: Edward Arnold
- Moore, H. 1988. Feminism and Anthropology. Cambridge: Polity Press.
- Rendell, J., Penner, B. and Borden, I. (eds.) 2000. Gender Space Architecture: An Interdisciplinary Introduction. London: Routledge.
- Rose, G. 1993. Feminism and Geography: The Limits of Geographical Knowledge. Cambridge: Polity Press.
- Wilson, E. 1991. The Sphinx in the City. London: Virago.
-Domosh, M. and J. Seager. 2001. Putting Women in Place: Feminist Geographers Make Sense of the World. New York: Guilford.
-Blunt, A. and Dowling, R. 2006. Home. London: Routledge.
-Young, I. M. 2005. On Female Body Experience. New York: Oxford University Press.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 0 0


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat):0


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4