Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Program 2003-2004 akademik yılında Mühendislik Fakültesi içinde Endüstri Mühendisliği adıyla ilk öğrencilerini kabul etmiş ve 2007 yılında da ilk mezunlarını vermiştir. 2012-2013 akademik yılından itibaren bağlı olduğu birimin adı da Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Endüstri Mühendisliği alanında Lisans derecesi kazanmaktadır (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 1, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (MF 4) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır (Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği). Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi). Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi "Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği" çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisans dersleri ve DGS ile gelenler için de önlisans derecesi için almış oldukları dersler, programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Program için Senatoca kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve toplamda 40 günlük iş yeri stajının tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Endüstri Mühendisliği insan, makina, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalıdır. Bunun içindir ki Endüstri Mühendisliği Lisans Programı, öğrencilerin üretim ve hizmet kuruluşlarının verimlilik ve üretkenlik amacına yönelik olarak tasarlanması, planlaması ve analizi için ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. İlgili bilim dalları, yöneylem araştırması, üretim planlama ve kontrolü, kalite kontrol, kalite yönetimi, ergonomi, envanter yönetimi, maliyet yönetimi, tesis tasarım ve planlama ve sistem analizi gibi konulardır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Endüstri mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri, bilim ve mühendislik ilkelerini kullanarak çözebilme yeteneği
 • 2- Endüstriyel ve servis sistemlerinin işleyişleri sırasında ortaya çıkan karmaşık problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözebilme yeteneği
 • 3- Karmaşık endüstri ve servis sistemlerini gerçekçi kısıtlar altında hedeflenen özelliklerle tasarlama becerisi ve bu süreçte çağdaş ve güncel tasarım yöntemlerini kullanabilme yeteneği
 • 4- Bilişim teknolojilerini, karmaşık endüstri mühendisliği problemlerinin çözümüne yönelik olarak kullanma becerisi
 • 5- Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için veri toplama, işleme, modelleme, deney yapma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • 6- Endüstri mühendisliği problemleri ile uğraşırken disiplin içi ve çok disiplinli takım çalışmalarına etkin biçimde katılabilme ve bireysel çalışma becerisi
 • 7- Türkçe ve İngilizce, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 • 8- Gelecekteki değişen koşullara ayak uydurabilmek için bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip etme, kendini yenileme yeteneği ve yaşam boyu eğitime olan inanç
 • 9- Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olma
 • 10- Proje yönetimi hakkında bilgiye, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma bilincine sahip olma
 • 11- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Mezunların İstihdamı

Mezunlar servis ve üretim sektörlerinde; yöneylem araştırması, üretim planlama ve kontrolü, kalite kontrol ve/veya yönetimi, ergonomi, tesis tasarım ve sistem analizi gibi alanlarda iş olanağına sahiptirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Yüksek lisans programlarına ve mezuniyet ortalamalarına göre doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Doç.Dr. Ahmet Yücekaya (Bölüm Başkanı) 0212 5336532 / 1423, ahmety@khas.edu.tr, Nur Başürün (Fakülte Sekreteri) 0212 5336532 / 1402, nur.basurun@khas.edu.tr, Fax: 0212 533 43 27


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika, Avrupa, Asya), Çift Diploma (New York Institute of Technology, Montana State U., Purdue U. at Indianapolis, Michigan State U., Rollins) ve ERASMUS+ (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)