TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15
Bilgi Kuramsal / Olgusal 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.                          
2. Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.                      
3. İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahiptir.                              
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı 1. Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ve teknolojileri ile araçlarını kullanır.                  
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1.Alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütür.                        
Öğrenme Yetkinliği 1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.                    
2.Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.                          
3.Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.                        
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1. Alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme ve dili etkin bir biçimde kullanır.                      
2. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.                            
3.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                          
4. Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri takip eder.                        
5. Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler.                            
Alana Özgü Yetkinlik 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.                      
2. Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.                        
3. Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat bilgisine sahiptir.