Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Bölümümüz 2004 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programdan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Derecesi ile mezun olunacaktır. (Düzey 6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları eşit ağırlıklı puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, bölümümüzde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması ve toplamda 30 günlük iş yeri stajının tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, mekan tasarlama eylemini insan odaklı gerçekleştirebilen, çevresel analizler ile kullanıcıların fiziksel ihtiyaçlarını belirleyebilen, katılımcı tasarım süreçleri ile mekanları kullanıcıların psikolojik ve duygusal ihtiyaçları çerçevesinde tasarlayabilen, tasarımlarını güncel kuramlar çerçevesinde kritik sorgulama ile kavramsallaştırabilen, tasarladığı mekanların gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan bilgi ve teknik donanımı uluslararası profesyonel standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip aynı zamanda hem kendi disiplini hem de diğer disiplinlerden profesyonellerle çalışırken iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen,  mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde İç Mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Tasarım yöntem ve tekniklerine ilişkin kuramsal ve teknik bilgi birikimini bütünleşik bir mimari tasarım sürecinde birleştirip uygulayabilir.
 • 2- Mevcut kentsel, toplumsal durumları ve yasal mevzuatı araştırma, gelecek öngörüleri içeren farklı ölçeklerde program geliştirebilme, proje hazırlayabilme, ilgili kurum ve kişilerle iletişim içinde uygulama yapabilme becerilerine sahip olur.
 • 3- Soyut, sistematik ve eleştirel düşünebilme, düşüncelerini tasarım sürecine yansıtabilme ve uygun temsil araçları (çizim, maket, dijital teknoloji vb) ile ifade edebilme becerilerine sahip olur
 • 4- Tarihsel ve güncel, küresel ve yerel ölçeklerde, mimari yaklaşımlar, uygulamalar, söylem ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olup bunları tarihsel ve bağlamlar arası ilişkiler kurarak değerlendirebilme, sözlü ve yazılı olarak sunabilme becerisine sahip olur.
 • 5- İç mimari tasarım ve/veya araştırma süreçlerinde ekip içinde çeşitli rollerde sorumluluk alabilme; bilgi, beceri ve yetkinliklerini paylaşabilme becerisine sahip olur.
 • 6- İç mimarlık ve çevre tasarıma kullanıcı hakları, toplumsal adalet, meslek etiği ve sorumluluklarına duyarlılıkla, herkes için tasarım ilkelerini gözeterek yaklaşabilme kavrayışına sahip olur.
 • 7- Doğal ve yapılı çevreye ilişkin güncel sorunların farkında, doğal ve kültürel mirasa saygılı ve sürdürülebilir tasarımlar yapabilme sorumluluğuna sahip olur.
 • 8- Kentsel ve mimari tasarımla ilgili temel bir bilgi ve yetkinlik sahibi olma ve bu birikimi güncel kentsel ve mimari sorunlar ve söylemlerle ilişkilendirebilme becerisine sahip olur.
 • 9- Taşıyıcı sistemlerin davranış biçimleri ve çağdaş taşıyıcı sistemlerin üretimi hakkında edindiği bilgiyi iç mimari tasarımla ilişkilendirebilme becersine sahip olur.
 • 10- İç mekan bileşenlerinin tasarlanması, bina sistemleri, yapı detayı tasarımının temel ilke yöntemlerini anlama ve iç mimari tasarımla ilişkilendirme becerisine sahip olur.
 • 11- Yapı malzemelerinin üretim, kullanım ve uygulamarına, yapı üretim tekniklerine ilişkin temel ilkeleri anlama ve bu bilgiyi iç mimari tasarımla ilişkilendirebilme becerisine sahip olur.
 • 12- Mimari tasarıma ilişkin edindiği meslek pratiği bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerler çerçevesinde uygulama sorumluluğuna sahip olur.

Mezunların İstihdamı

Bu programdan mezun olanlar iç mimarlık mesleğine açık tüm alanlarda ve sektörlerde istihdam edilebilecektir. Bu kapsamda mimarlık ve iç mimarlık ofisleri, inşaat şirketleri, mobilya sektörü, devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin ilgili birimleri, akademik kurumlar ve araştırma merkezlerinde istihdam edilebileceklerdir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile sanat ve tasarım alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, lisans önlisans eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtilmiştir. http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisans-yonetmeligi.pdf


Eğitim Türü ve Dili

İngilizce, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-İstanbul Santral: 0212.533 57 65 Fax: 0212.533 58 53


Değerlendirme Anketleri

ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketleri


Uluslararası İşbirliği

Öğrencilerimiz; eğitimleri süresince öğrenci değişim programları ile üniversitemizin protokol imzaladığı A.B.D. , Çin ve Kore'deki üniversitelerin ilgili bölümlerindeki anlaşmalı olduğumuz Erasmus programlarından yararlanabilmektedirler.