Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Mimarlık Programı 2012 yılında kurulmuş, 2013-2014 öğretim yılında eğitime başlamıştır.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar mimarlık alanında lisans derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 1, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisans dersleri ve, DGS ile gelenler için, önlisans derecesi için almış oldukları dersler, programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması ve toplamda 30 günlük iş yeri stajının tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Mimarlık lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda mimarlığın tasarım, tarih ve kuram, çevre ve kent, yapı bilim ve teknolojileri ile meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Tasarım yöntem ve tekniklerine ilişkin kuramsal ve teknik bilgi birikimini bütünleşik bir mimari tasarım sürecinde birleştirip uygulayabilir.
 • 2- Mevcut kentsel, toplumsal durumları ve yasal mevzuatı araştırma, gelecek öngörüleri içeren farklı ölçeklerde program geliştirebilme, proje hazırlayabilme, ilgili kurum ve kişilerle iletişim içinde uygulama yapabilme becerilerine sahip olur.
 • 3- Soyut, sistematik ve eleştirel düşünebilme, düşüncelerini tasarım sürecine yansıtabilme ve uygun temsil araçları (çizim, maket, dijital teknoloji vb) ile ifade edebilme becerilerine sahip olur.
 • 4- Tarihsel ve güncel, küresel ve yerel ölçeklerde, mimari yaklaşımlar, uygulamalar, söylem ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olup bunları tarihsel ve bağlamlar arası ilişkiler kurarak değerlendirebilme, sözlü ve yazılı olarak sunabilme becerisine sahip olur.
 • 5- Mimari tasarım ve/veya araştırma süreçlerinde ekip içinde çeşitli rollerde sorumluluk alabilme; bilgi, beceri ve yetkinliklerini paylaşabilme becerisine sahip olur.
 • 6- Mimari tasarıma kullanıcı hakları, toplumsal adalet, meslek etiği ve sorumluluklarına duyarlılıkla, herkes için tasarım ilkelerini gözeterek yaklaşabilme kavrayışına sahip olur.
 • 7- Doğal ve yapılı çevreye ilişkin güncel sorunların farkında, doğal ve kültürel mirasa saygılı ve sürdürülebilir tasarımlar yapabilme sorumluluğuna sahip olur.
 • 8- Kentsel tasarımla ilgili temel bir bilgi ve yetkinlik sahibi olma ve bu birikimi güncel kentsel sorunlar ve söylemlerle ilişkilendirebilme becerisine sahip olur.
 • 9- Taşıyıcı sistemlerin davranış biçimleri ve çağdaş taşıyıcı sistemlerin üretimi hakkında edindiği bilgiyi mimari tasarımla ilişkilendirebilme becersine sahip olur.
 • 10- Yapı kabuğu, bina servis sistemleri, yapı detayı tasarımının temel ilkelerini ve uygulama yöntemlerini anlama ve mimari tasarımla ilişkilendirebilme becerisine sahip olur.
 • 11- Yapı malzemelerinin üretim, kullanım ve uygulamarına, yapı üretim tekniklerine ilişkin temel ilkeleri anlama ve bu bilgiyi mimari tasarımla ilişkilendirebilme becerisine sahip olur.
 • 12- Mimari tasarıma ilişkin edindiği meslek pratiği bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerler çerçevesinde uygulama sorumluluğuna sahip olur.

Mezunların İstihdamı

Mimarlık Lisans programı mezunları meslek odasına (TMMOB Mimarlar Odası) kayıt yaptırarak, özel bürolarını açarak mimarlık hizmeti verebilmekte, mimarlık hizmeti veren resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-İstanbul Santral: 0212.533 57 65 Fax: 0212.533 58 53


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Öğrencilerimiz eğitimleri süresince üniversitemizin protokol imzaladığı A.B.D., Çin ve Kore'deki üniversitelerin ilgili bölümlerindeki anlaşmalı olduğumuz programlardan, bunların yanı sıra Erasmus değişim programı çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin Mimarlık bölümlerindeki programlardan yararlanabilmektedirler.