Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Ekonomi Ana Bilim Dalı'na bağlı olan Ekonomi Lisans Programı 2000-2001 akademik yılından


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans (6. Düzey)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TM 1) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükeköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Kadir Has Üniversitesi'ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

Ekonomi Lisans Programı çeşitli iktisadi konular ve sorunlar hakkında objektif ve bağımsız düşünebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeterlilikleri kazanmaları öğretim stratejimizin esasıdır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- İktisadi kavramları kavrar, bilgi edinir ve kullanır.
  • 2- Ekonomik verileri/göstergeleri ve zaman içindeki değişimlerini anlar, yorumlar, analiz eder.
  • 3- Ekonomideki değişiklikleri ve ekonomi politikalarını iktisadi teorileri ve modelleri kullanarak yorumlar.
  • 4- Farklı ekonomik sistemlerin örgütlenme şekillerini ve ekonomi politikalarını yorumlar.
  • 5- İktisadi analiz için gerekli olan ekonometrik, istatistiksel ve matematiksel yöntemleri öğrenir ve ampirik araştırma için uygulama yeterliliği kazanır.
  • 6- Ekonomi alanında yazılmış rapor, makale ve diğer yayınları anlayacak düzeyde İngilizce yeterliliği kazanır.
  • 7- İktisat dışındaki disiplinlerden edindiği bilgileri eleştirel olarak yorumlar ve iktisat ile sentezler.
  • 8- İktisat teorisi ve araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini kullanarak iktisat alanında bir araştırma yapar, rapor yazar.
  • 9- Ekonomideki kurumların iktisadi davranışlarını ve aralarındaki ilişkileri kavrar.
  • 10- İktisadi düşüncenin değişik yaklaşımlarını kavrar ve bunları yorumlar.

Mezunların İstihdamı

Programdan mezun olan öğrencilerin banka ve finans kuruluşlarında, kamu kuruluşlarında, özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde ve düşünce kuruluşlarında çalışabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim. Eğitim dili İngilizce'dir.


Adres ve İletişim Bilgileri

İletişim: Doç. Dr. Özgür Orhangazi(Bölüm Başkanı), E-mail: ozgur.orhangazi@khas.edu.tr. Adres: Kadir Has Üniversitesi İİSBF Ekonomi Bölümü Cibali Kampüsü Cibali 34083 İstanbul


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Bkz.: http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar-9/uluslararasi-programlar-12.html