TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
Bilgi Kuramsal / Olgusal Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.            
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.              
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.              
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir.            
İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.              
Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır.          
İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır.          
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.        
Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.        
Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar.            
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.            
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.              
Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.            
Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.              
Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir.              
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.            
Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.              
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.            
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır.            
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.            
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.              
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.              
Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip eder, etkin olarak katılır ve düzenler.              
Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar.            
Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar.              
Alana Özgü Yetkinlik Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.          
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.            
Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.          
Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır.              
Sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.