Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü' ne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması Yüksek Öğretim Kurulu' nun teklifi ve Milli Eğitim Bakanlığı' nın 28.03.2003 tarih ve 8453, 8470, 8471 sayılı yazıları üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun'un değişik ek 30.maddesine göre, Bakanlar Kurulu' nca 03.04.2003 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu karar 17.04.2003 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanmıştır. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2003-2004 akademik yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Hukuk Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Tuğrul Bayazıt Katoğlu (Dekan)


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Hukuk Lisans derecesi (6.Düzey) kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TM-2 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Adalet Meslek Yüksek Okulu'dan mezun olup Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı olan öğrenciler; Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tercih etmeleri ve ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda, Hukuk Fakültesinde öğrenim görmeye hak kazanmaktadırlar.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır. Türkiye'deki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Yönergesi'ne (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/yataygecis-yonergesi.pdf) göre yapılır.


Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen zorunlu dersler (diğer birimler tarafından verilen TD-AT ve EL kodlu dersler ile KH 100 Sosyal Sorumluluk dersi de dahil olmak üzere) ile toplam 8 seçmeli dersi, başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir. Mezuniyet için Ağırlıklı Genel not ortalamasının 2.00 /4.00 olması gerekmektedir. Hukuk Fakültesi Mezuniyet koşulları için Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisans-yonetmeligi.pdf) geçerlidir.


Program Tanımı

Hukukun ve adaletin gerçekleştirilmesinde görev alacak donanımlı hukukçular yetiştirmesi amaçlanmaktadır. Hukuk Fakültesi'nde kendi alanında söz sahibi olan akademik kadrosuyla, evrensel hukuk ilkeleri ve temel hukuk formasyonu öğrencilere sunulmaktadır. Hukuk Fakültesi öğrencilerini; hem ulusal hem de yabancı hukuk dallarında bilgili, analiz gücü ve hukuku yorumlama yeteneği ile derinlemesine bilgi sahibi, adalet, hürriyet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan; insan haklarına, ahlaki değerlere ve evrensel hukuk ilkelerine saygılı; bilgili ve açık fikirli; bağımsız ve analitik düşünme kabiliyetine sahip; araştıran ve sorgulayan; teorik ve pratik bilgiyle donanmış hukukçular olarak eğitmeyi ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumlar hakkında en yeni bilgi ve yorum yöntemlerine sahiptir.
  • 2- Hukuki kavramları, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler ve hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözerek, bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.
  • 3- Hukuki bilgi ve becerilerini yenileyip geliştirip uzmanlık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, değerlendirir ve hukuk alanındaki bilgileri yorumlayacak düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olarak, yabancı mesleklaşları ile her türlü platformda sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurar.
  • 4- Hukukun normatif bir alan olarak, etik ile yakın ilişkisini değerlendirir. Hukukçu olmanın gerektirdiği, dürüstlük ve adalet anlayışına sahiptir.
  • 5- Kara Avrupası Hukuk sisteminin bir parçası olan Türk hukuk düzenindeki mevzuatı yorumlar, yargı kararlarını inceleyerek, geçerli içtihat anlayışına göre hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.
  • 6- Hukuki kavram ve kurumları dogmalardan uzak bir şekilde eleştirir ve yorumlar.
  • 7- Hukuki formalizmin ve pozitivizmin dışına çıkarak hukukun; felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, antropoloji, ekonomi gibi disiplinlerin yanında sanat ile olan ilişkisini sıralar.
  • 8- Evrensel insan haklarını, hukuk devleti ilkelerini, demokratik değerleri özümsemiş; hukuksal sorunları algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.
  • 9- Hukuki bilgi, deneyim ve yeteneklerini, sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
  • 10- Sahip oldugu hukuki bilgi ve becerileri, yeni bilgi ve yaklaşımlar ışığında değerlendirir, sürekli araştırmaya açık bir tutum geliştirir ve toplumsal yarar bilinci ile projeler planlar.

Mezunların İstihdamı

Hukuk Fakültesi eğitimini verdiği çok yönlü bilimsel disiplinler öğrenciyi hakimlik, savcılık, avukatlık gibi hukuk uygulamasıyla ilgili mesleklere etkin bir biçimde hazırlamakta, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda danışmanlık ve Uluslararası şirketlerde ve örgütlerde görev alma gibi farklı alanlarda yeterli hale getirmektedir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Kadir Has Üniversitesi Önlisan ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisans-yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce Ağırlıklı. Öğretim planındaki derslerin %30'u İngilizce olarak görülmektedir. (Fakülte'de eğitim-öğretim dili, Türk hukukuna ilişkin zorunlu temel derslerde Türkçe, yabancı hukuk sistemleriyle bağlantılı derslerde ise İngilizce'dir)


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kadir Has Caddesi Cibali/İstanbul TR-34083 Tel: 0212. 5336532 Fax: 0212. 5340965 Fakülte Sekreteri: Sevtap Erer Tel: 0212. 5336532-1451 E-posta: sevtap.erer@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Fakülte'nin Rusya'da St. Petersburg Law Academy ve Hırvatistan'da University of Zagreb ile ikili anlaşması vardır.Fakülte öğrencilere Erasmus ve ikili anlaşmalar kapsamında olanaklar sağlamaktadır. Almanya'da Universitat des Saarlandes, Albert Ludwigs Universitat Freiburg im Breisgau; Avusturya'da Universitat Salzburg; Fransa'da Université François Rabelais de Tours, Université de Bourgogne; Hollanda'da Hogeschool Leiden, Hanzehogeschool Groningen; İngiltere'de Birkbeck University of London; İspanya'da Universidad de Santiago de Compostella, Universidad de Malaga; Portekiz'de University of Coimbra; Romanya'da Universitea Danubius Galati, Universittea Din Oradea, Titu Maiorescu University ile olan Erasmus programları dahilinde öğrencilerin eğitim alarak yurt dışı deneyimi kazanması mesleki gelecekleri için önem taşımaktadır. Salzburg Avrupa Özel Hukuk Yaz Okulu Programı: Salzburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde her yıl düzenlenen ve önemli bir kısmı Avrupa Birliği Komisyonu'nca finanse edilen Avrupa Özel Hukuk Yaz Okulu Programı, Avrupa'da bulunan değişik ülkelerden gelecek öğrenciler ve üniversitenin akademik mensuplarıyla birlikte belirgin özel hukuk konularının değişik Avrupa ülkelerindeki teori ve uygulama ile içtihatlarını karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele almalarına yarayan bir programdır. Program'a 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Derslerin çoğunluğu İngilizce olarak verilmektedir. Bazı derslerin Almanca ve Fransızca verilmesi hususu göz önünde bulundurularak, İngilizce yanında Fransızca ya da Almanca bilen öğrenciler de öğrenci seçiminde öncelikle göz önünde bulundurulmaktadır. Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği'ne (ELFA) Üyelik: Fakülte, hukuk eğitimi odaklı uluslarüstü bir platform olarak 1995'te Avrupa'daki Hukuk Fakülteleri'nin bir araya gelerek kurdukları; Avrupa Komisyonu desteği ile faaliyet gösteren; hukuk eğitiminde reform süreçlerini koordine etmek, Üniversiteler arası işbirliğini sağlamak, desteklemek ve hukuk eğitiminin Avrupalılaşması yönünde adımlar atmak üzere faaliyetler ve toplantılar organize eden Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği'ne (European Law Faculties Association-ELFA) üye olmuştur.