TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
Bilgi Kuramsal / Olgusal Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.                
Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir                
Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.                
Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar                  
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.              
Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer                
Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur.                
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır                  
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.                  
Öğrenme Yetkinliği Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir.                
Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.                
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.                  
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.                
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.                  
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.                
Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                  
Alana Özgü Yetkinlik Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.                
Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.                  
Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.              
Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa'nın Başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.