TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
Bilgi Kuramsal / Olgusal Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.            
Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.          
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.            
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Karar, Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.          
Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.          
Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.            
Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.    
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.        
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.            
Öğrenme Yetkinliği Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.        
Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.    
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.          
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.          
Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.          
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.                
Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.            
Alana Özgü Yetkinlik Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.        
Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.