Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2008 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2009-2010 eğitim öğretim yılında kabul etmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında Doktora derecesi (8.Düzey) kazanmaktadır


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini ya da Tezli Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Doktora programına Lisans derecesi ile başvuranların ALES sınavından en az 80, Yüksek Lisans derecesiyle başvuranların en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Adayların YDS sınavından da en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES ve YDS yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.:  SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html)  Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.:  SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)  Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, doktora programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği lisansüstü programdan en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Doktora Programı’na sayılacağı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin doktora programlarına başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 240 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS’dir. Öğrencilerin 60 AKTS’lik (8 ders) ders yükünü tamamlaması, 30 AKTS’lik Yeterlik Sınavını geçmesi ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 150 AKTS’lik Doktora Tezi Modülünü (Modül I: SBE 600 Seminer, Tez Önerisi ve Modül II: SBE 690 Tez) başarıyla bitirmesi gerekir. Programa Lisans diplomasıyla kabul edilen öğrencilerin 45 AKTS’lik (6 ders) ek bir ders yükünü de başarıyla tamamlamaları gerekir.


Program Tanımı

Bu program öğrencilere ABD'nin kültür ve edebaiyat hayatıni inceleme imkanı verir. Edebiyat programın temelidir fakat programımız disiplinlerarası bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Öğrencileri Amerika'nın popüler kültür, kültür teorisi, toplumsal cinsiyet çalışmaları, hukuk ve müzik gibi farklı açılarına da bakmaya yönlendirir. Programın amacı öğrencilere hem kamu hem de özel sektörde çalışabilecek bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandırmaktır. Bu program yazı yazabilen, düşünebilen ve kendilerini hem İngilizce hem de anadillerinde etkin bir şekilde ifade edebilen ebediyat ve kültür eleştirmenleri yetiştirir. onların dünyaya eleştirel ve yaratıcı bir gözle bakabilmelerini sağlar. Öğrenciler, almak zorunda oldukları kuram ve araştırma yöntemleri derslerine ek olarak, ilgi alanlarına göre Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programında ve diğer programlarda açılan derslerden seçme yapma imkanına sahiptir.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Amerika'ya özgü edebi, sanatsal, tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal ve politik geleneklerin oluşumu ve gelişimi hakkındaki bilgisini yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak derinleştirir. Edebiyat, sanat ve kültür kuramlarına ilişkin yeni kavramlar geliştirir.
  • 2- Edebiyat, sanat ve kültür alanlarındaki bilimsel düşüncelerin ve tartışmaların analizini, sentezini ve eleştirel değerlendirmesini yapar.
  • 3- Dil, edebiyat, sanat ve kültür arasındaki etkileşimi kuramlar çerçevesinde kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri çözümleyebilme ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
  • 4- Edebiyat, sinema, sanat, tarih ve siyaset gibi alanlarda Amerikan toplumunun temelini olus,turan kültürel çes,itlilig(i farkl? disiplinlerden gelen bilgilerle bütünles,tirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler olus,turur.
  • 5- Edebi, kültürel ve tarihsel metinlerin I.ngilizceden Türkçeye ve Türkçeden I.ngilizceye uzmanl?k düzeyinde çevirisini yapar.
  • 6- Ulusal veya uluslararas? projelerde yer al?r ve/veya yeni projeler gelis,tirir.
  • 7- Özgün düs,ünce ve aras,t?rma üreterek sonuçlar?n? akademik bir dilde sözlü ve yaz?l? olarak uzmanl?k düzeyindeki I.ngilizcesi ile ifade eder.
  • 8- Alanındaki güncel bilgileri ve gelis,meleri yerli ve yabanc? kaynaklardan takip ederek sistematik bir yaklas,?mla deg(erlendirir, inceler ve kullan?r.
  • 9- Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlar yapar ve konferanslarda bildiriler sunar.
  • 10- Edebiyat, sanat ve kültür yap?tlar?n? entellektüel düzeyde deg(erlendirerek ürettig(i eles,tirel düs,ünceyle edebi ve kültürel anlamda topluma katk?da bulunur.

Mezunların İstihdamı

Bu programın mezunları kendi alanlarında araştırma imkanlarını değerlendirebilir, Amerikan kültürü bilgisi gerektiren her türlü kariyer fırsatlarını değerlendirebilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programı için geçerlidir.