Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Özel Hukuk Doktora Programı, 2010 yılında açılmıştır.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Özel Hukuk alanında Doktora derecesi kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel Hukuk Doktora Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli yüksek lisans mezunlarının ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının ALES sınavından en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.:  SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html)  Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.:  SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)  Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, en az 6 kredilik ders alıp, başarmış ve genel not ortalaması en az 2.5/4.00 olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa sayılacağı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00/4.00 olmalıdır.


Program Tanımı

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’nda, özel hukukun, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Uluslararası Tahkim Hukuku, Fikri ve Sınaî Haklar, Medeni Usul Hukuku, İcra Hukuku gibi alanlarında özgün ders seçenekleri bulunmaktadır. Söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları mantık ve adalete uygun şekilde çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları yetiştirmek, özel hukuk yüksek lisans programın belli başlı amacını oluşturmaktadır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Özel hukuk alanında ve özel hukukun alt disiplinlerine ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin güncel ve yenilik içeren özgün tanım ve nitelemelere ulaşma
  • 2- Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk uygulamasına ilişkin çözüm önerileri geliştirme
  • 3- Özel hukuk alanından ve özel hukukun alt disiplinlerinden edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirme ve kullanma
  • 4- Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirme
  • 5- Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde işlevsel etkileşim kurma
  • 6- Ulusal veya uluslararası projelerde yer alma ve/veya yeni projeler geliştirme
  • 7- Özgün düşünce ve araştırma üreterek sonuçlarını akademik bir dilde sözlü ve yazılı olarak uzmanlık düzeyindeki İngilizce ile ifade etme
  • 8- Alanındaki güncel bilgileri ve gelişmeleri yerli ve yabancı kaynaklardan takip ederek sistematik bir yaklaşımla değerlendirme inceleme ve kullanma
  • 9- Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlar yapar ve konferanslarda bildiriler sunma

Mezunların İstihdamı

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı mezunları, sunulan farklı dersler dâhilinde çalışmak istedikleri konuda mesleki anlamda uzmanlaşarak kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda pozisyon bulabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim; eğitim dili Türkçe'dir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Özel Hukuk Doktora Programı için geçerlidir.