Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, 2005-2006 eğitim-öğretim döneminde açılmıştır.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.: SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html), Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.:SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html) Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği yüksek lisans programından en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Yüksek Lisans Programı’na sayılacağı Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS’dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKTS’lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS’lik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS’lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS’lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır.


Program Tanımı

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’nda, özel hukukun, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Uluslararası Tahkim Hukuku, Fikri ve Sınaî Haklar, Medeni Usul Hukuku, İcra Hukuku gibi alanlarında özgün ders seçenekleri bulunmaktadır. Söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları mantık ve adalete uygun şekilde çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları yetiştirmek, özel hukuk yüksek lisans programın belli başlı amacını oluşturmaktadır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Özel hukuk alanında ve özel hukukunun alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme
  • 2- Özel hukuk alanında ve özel hukukun alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanma
  • 3- Özel hukuk alanında ve özel hukukun alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme
  • 4- Özel hukuk alanlarında ve özel hukukun alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarma
  • 5- Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirme
  • 6- Kaynak tarama ve düzenleme, bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini teknolojiden yararlanarak kullanma
  • 7- Araştırmanın bulgularını akademik bir dilde sözlü ve yazılı olarak uzmanlık düzeyindeki İngilizcesi ile ifade etme
  • 8- Tek başına veya grup içinde özel hukuk alanındaki bir araştırmayı uygun yöntemleri kullanarak yürütme
  • 9- Özel hukuka ilişkin kavramları uluslararası boyuta analitik olarak inceleyip yorumlama

Mezunların İstihdamı

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı mezunları, sunulan farklı dersler dâhilinde çalışmak istedikleri konuda mesleki anlamda uzmanlaşarak kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda pozisyon bulabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Tezli Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda Doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim; eğitim dili Türkçe'dir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı için geçerlidir