Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2006 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar İletişim Bilimleri alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.:  SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html)  Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.:  SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)  Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği yüksek lisans programından en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Yüksek Lisans Programı’na sayılacağı Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS’dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKTS’lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS’lik Tez Modülünü (SBE 598 Seminer ve SBE 599 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS’lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS’lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır.


Program Tanımı

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, günümüz dünyasının gerektirdiği biçimde iletişim alanındaki değişim hızını yakalayabilen, iletişim, kültür ve sanatın kuramsal yönünü üretiminden ayrı tutmayan, toplumsal sorumluluk ve çözümleyici beceri düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. İletişim Bilimleri dışından gelecek öğrencileri de kapsayacak şekilde eğitim veren disiplinler arası bir yüksek lisans programı olması amaçlanmaktadır. Öğrenciler, almak zorunda oldukları kuram ve araştırma yöntemleri derslerine ek olarak, ilgi alanlarına göre İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programında ve diğer programlarda açılan derslerden seçme yapma imkanına sahiptir. Program Tezli ve Tezsiz seçenekleri sunmaktadır. İletişim Bilimleri altında Almanya Bremen Üniversitesi ile ortak Kültürlerarası İletişim Çift Diploma Programı yürütülmektedir ve iki üniversite tarafından ortak belirlenen farklı bir müfredat takip etmektedir.

Program Yeterlilikleri

  • 1- İletişim ve beşeri ve toplumsal bilimler alanlarında kuramsal ve/veya üretime yönelik kapsamlı ve derinlemesine bilgi sahibi olacaklar, yetkin çözümleme ve eleştirel düşünme sergileyebileceklerdir.
  • 2- Akademik dünyaya ve demokratik iletişime katkıda bulunabilecek şekilde özgür, özgün ve yaratıcı düşünebilecek ve üretimde bulunabileceklerdir.
  • 3- Akademik dünyanın ve iletişimin farklı alanlarını birbirleriyle ilişkilendirebilecek, disiplinler arası çalışma becerilerine sahip olacaklar ve kendilerini yazılı ve sözlü başarıyla ifade edebileceklerdir
  • 4- Kazandıkları donanım ve becerileri akademik dünyanın ve/veya mesleklerinin gerektirdiği sorumluluk, profesyonellik ve etik yükümlülüklerle hayata geçireceklerdir.
  • 5- Akademik dünya ve iletişim sektörünün farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında eğitimlerine devam edebilmelerini ve/veya iş bulma kapasitelerini arttırmayı mümkün kılacak mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik sahibi olacaklardır.
  • 6- İngilizceyi ve/veya eğitimini aldıkları diğer yabancı dilleri, akademik ve mesleki bilgilerini geliştirme ve hayata geçirmede etkin biçimde kullanabileceklerdir.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, lisans mezuniyet alanları ile İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı'nda edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda özel sektörde, kamu kurum ve kuruluşlarında ve üniversitelerde çalışma imkanı bulurlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

Tezli İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda Doktora veya Sanatta Yeterlilik programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim; eğitim dili Türkçe'dir. Yeterli İngilizce bilgisi aranmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı için geçerlidir.