Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Sinema ve Televizyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2013 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2013-2014 eğitim öğretim yılında kabul etmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Sinema ve Televizyon alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.: 1.SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html) 2Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: 3.SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html) 4.Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği yüksek lisans programından en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Yüksek Lisans Programı'na sayılacağı Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS'dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKTS'lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS'lik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS'lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS'lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO'sunun en az 2.00/4.00 olmalıdır.


Program Tanımı

Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı, farklı lisans dallarından gelse de Sinema ve Televizyon alanlarında ürünler verecek ve bu ürünlerin üretimi kadar analizini, tanıtımını, satışını ve dağıtımını yapabilecek, kuram ve pratik bilgi ve yetilerini yaratıcı biçimde harmanlayabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenciler, almak zorunda oldukları kuram ve araştırma yöntemleri derslerine ek olarak, ilgi alanlarına göre Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programında ve diğer programlarda açılan derslerden seçme yapma imkanına sahiptir. Program Tezli ve Tezsiz seçenekleri sunmaktadır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Sinema ve Televizyon alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.
  • 2- Sinema ve Televizyon alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzeyde çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
  • 3- Sinema ve Televizyon alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek için kullanabilmek,
  • 4- Sinema ve Televizyon alanlarinda ürün ve çözüm üretebilmek üzere bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
  • 5- Sinema ve Televizyon alanındaki bilgileri, bu alanın ilişki içinde olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
  • 6- Sinema ve Televizyon alanındaki kuramsal bir sorunu akademik olarak kurgulayabilmek, araştırabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, gerektiğinde uygulayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek.
  • 7- Sinema ve Televizyon alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
  • 8- Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Televizyon alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri, medya endüstrileri ile ilgili gelişmeler yanında kuramsal yenilikleri de izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek. (?European Language Portfolio Global Scale?, Level B2)
  • 9- Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
  • 10- Alanla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ile alandaki ürünlerin tasarlanması, üretilmesi, dağıtılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilmek.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, lisans mezuniyet alanları ile Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı'nda edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda özel ve kamu sektöründe, üniversitelerde, televizyon kanallarında, film yapım şirketlerinde, reklam ajanslarında çalışma imkanı bulurlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

Tezli Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda Doktora veya Sanatta Yeterlilik programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim; eğitim dili Türkçe'dir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı için geçerlidir.