Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Tezli Yeni Medya Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2009 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2009-2010 eğitim öğretim yılında kabul etmiştir. Tezsiz Program 2014 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Yeni Medya alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan Yeni Medya Yüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur.
Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.:  SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html)  Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.:  SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)  Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği yüksek lisans programından en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Yüksek Lisans Programı’na sayılacağı Yeni Medya Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Yeni Medya Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS’dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKTS’lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS’lik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS’lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS’lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır


Program Tanımı

Yeni Medya Yüksek Lisans Programı, etkileşimli, sosyal ve mobil medya ve diğer çevrimiçi teknolojiler üzerine teorik ve pratik bilgi geliştirir. Programın uzmanlık alanları içinde online tasarım ve teknoloji, kullanıcı deneylemesi, mobil pazarlama ve yeni medya çalışmaları bulunmaktadır. Bu doğrultuda, yeni medya ve iletişim genel başlığı altında yer alan konularda verilen dersler ve yürütülen çalışmalar disiplinlerüstü bir yaklaşımla ve esnek bir formatta gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, almak zorunda oldukları kuram ve araştırma yöntemleri derslerine ek olarak, ilgi alanlarına göre Yeni Medya Yüksek Lisans Programında ve diğer programlarda açılan derslerden seçme yapma imkanına sahiptir. Program Tezli ve Tezsiz seçenekleri sunmaktadır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- İletişim ve yeni medya alanlarında kuramsal ve/veya üretime yönelik kapsamlı ve derinlemesine bilgi sahibi olacaklar, yetkin çözümleme ve eleştirel düşünme becerileri sergileyebileceklerdir.
  • 2- Akademik dünyaya ve demokratik iletişime katkıda bulunabilecek şekilde özgür, özgün ve yaratıcı düşünebilecek ve üretimde bulunabileceklerdir.
  • 3- Akademik dünyanın ve iletişimin farklı alanlarını birbirleriyle ilişkilendirebilecek, disiplinler arası çalışma becerilerine sahip olacaklar ve kendilerini yazılı ve sözlü başarıyla ifade edebileceklerdir.
  • 4- Kazandıkları donanım ve becerileri akademik dünyanın ve/veya mesleklerinin gerektirdiği sorumluluk, profesyonellik ve etik yükümlülüklerle hayata geçireceklerdir.
  • 5- Akademik dünya ve/veya iletişim sektörünün farklı alanlarında, yurtiçi ve yurtdışında eğitimlerine devam edebilmelerini ve/veya iş bulma kapasitelerini arttırmalarını mümkün kılacak mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yetkinliği sahibi olacaklardır.
  • 6- Yeni medyanın yayıncılık, yönetim ve girişimcilik alanlarında değişen iletişim stratejileri ve teknolojilerine hâkim olup, bunlarla ilgili süreçleri sosyal sorumlulukla yönetebilecek, dönüştürebileceklerdir.
  • 7- Yeni medyanın kullanıcı deneyimi, dijital pazarlama, internet gazeteciliği gibi bir alt alanına ait kuramsal bir sorunu akademik olarak kurgulayabilecek, araştırabilecek, çözüm yöntemi geliştirecek, gerektiğinde uygulayabilecek ve sonuçları değerlendirebileceklerdir.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, lisans mezuniyet alanları ile Yeni Medya Yüksek Lisans Programında edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda özel ve kamu sektöründe, ve özellikle sosyal medya yönetimi, internet gazeteciliği, mobil pazarlama, dijital yayıncılık alanlarında çalışma imkanı bulurlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

Tezli Yeni Medya Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim; Tezli Program Türkçe, Tezsiz Program İngilizce'dir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Medya Yüksek Lisans Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Yeni Medya Yüksek Lisans Programı için geçerlidir.