Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2016’da aynı adla kurulan anabilim dalı altında yer almaktadır. Program, 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde eğitime başlamıştır. Programın yürütücüsü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger’dir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayanlar Enerji ve Sürdülülebilir Kalkınma alanında yüksek lisans derecesini hak kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 2, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-7).


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların programa kabul edilebilmeleri için, ALES sayısal puanlarının en az 55, ÜDS puanlarının en az 50 olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylardan ALES koşulu aranmaz. Tüm adaylar için, ÜDS yerine TOEFL, IELTS, vs. gibi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlikleri kabul edilmektedir. Bu koşulları sağlayan adayların programa kabulü anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından oluşturulan juri tarafından yapılacak mülakat neticesinde kesinleşmektedir (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr).


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir yüksek lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler yönetmelik çerçevesinde sayılarak programdaki bazı derslerden muafiyet sağlanabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için Senato tarafından kabul edilmiş 120 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; yüksek lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,50 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve bir yüksek lisans tezinin veya projesinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Enerji ve Sürdülülebilir Kalkınma Yüksek Lisans Programı, 21. Yüzyılın en önemli sorunlarının başında gelen enerji ve sürdürülebilir kalkınma konularını kapsamaktadır. Programın asıl amacı enerji bilim ve teknolojileri, enerji politikaları ve jeopolitika, enerji ekonomisi ve piyasaları ve sürdürülebilir enerji gelişimi konularında öğrencileri bilgilenmelerini ve bu konulardaki uygulamaları gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır. Program, ayrıca, enerji ve sürdürülebilir kalkınma konularında güncel sorunları tanımlayabilen, değerlendirebilen, çözümleyebilen ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınmalarına katkıda bulunabilen farklı alanlarda uzmanlaşmış insan gücünü yetiştirmek ve bu alanlarda toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymayı amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Enerji ve Sürdülülebilir Kalkınma alanında bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgileri derleme, değerlendirme, yorumlama ve toplumun yararı için kullanma
 • 2- Enerji ve Sürdülülebilir Kalkınma alanındaki güncel teknik ve yöntemleri uygulama
 • 3- Enerji ve Sürdülülebilir Kalkınma ile ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözmek için yöntem geliştirme ve uygulama
 • 4- Çok disiplinli bir alan olan Enerji ve Sürdülülebilir Kalkınma konularında disiplinler arası çalışma yapma ve farklı disiplinler arasındaki ilişkileri kurma ve değerlendirme
 • 5- Enerji ve Sürdülülebilir Kalkınma ile ilgili karmaşık sistem ve süreçleri analiz etme, değerlendirme, özgün fikir ve yöntemler geliştirerek alternative çözümler üretme
 • 6- Kuramsal ve deneysel modellemeleri tasarlama, uygulama ve yorumlama
 • 7- Takım içinde çalışabilme, takımlarda liderlik yapabilme ve karmaşık durumlarda çözüm geliştirme ve bağımsız çalışmalarda sorumluluk alma
 • 8- İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma
 • 9- Çalışmalarının bilimsel çıktılarını konuyla ilgili ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarma
 • 10- Enerji ve Sürdülülebilir Kalkınma alanında proje yönetimi ve iş hayatı uygulamaları ve kısıtları hakkında bilgi edinme
 • 11- Enerji ve Sürdülülebilir Kalkınma alanında yürüttüğü bütün çalışmalarda sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki konular ile toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme

Mezunların İstihdamı

Mezunlar, yurt içi ve yurt dışında enerji ve sürdürülebilir kalkınma konularında çeşitli faaliyetlerde bulunan kamu ve özel sektörde proje geliştirme ve uygulama alanları ile Ar-Ge ve eğitim faaliyetinde bulunan akademik kurum ve STK’larda uzman olarak görev yapabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (Anabilim Dalı Başkanı) 0212 533 6532/1435, volkan.ediger@khas.edu.tr. Esra Akgüç Ertekin (Enstitü Sekreteri) 0212 533 6532/1653, sbe@khas.edu.tr.


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Amerika, Avrupa, Asya'daki çeşitli üniversitelerle özel anlaşmalı değişim programları ve ERASMUS programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)