Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Siber Güvenlik Yüksek Lisans programı her hangi bir lisans bölümüne bağlı olmadan Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kurulmuş bir programdır. Programın akademik kadrosu ağırlıklı olarak Siber Güvenlik ve Kritik Altayapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi kadrrosu ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü akademik personeli tarafından yürütülmektedir. Siber Güvenlik Yüksek Lisans programı doğası gereği endüstri ile sıkı bir işbirliği içinde olacağından ders ve uygulamalardan sektör uzmanları da rol alacaktır.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Sbier Güvenlik alanında yüksek lisans derecesi kazanmaktadır (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 2, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-7)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve Kayıt Koşullarının detayları için Bkz: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ, KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ (https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/mevzuat)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir yüksek lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 120 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; yüksek lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,50 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması, seminer dersinin (tezli için) tamamlanması ve bir yüksek lisans tezi yada bitirme projesinin (tezsiz program için) başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Bir yanda ticaretin çok büyük oranda elektronik ortama taşınması/kayması (amazon ve alibaba örnekleri), diğer yandan sosyal medya platformlarının (Facebook, whatsapp, Twitter vs.) artık insanların vaz geçilmezi haline geldiği, devletin sunduğu tüm hizmetlerin elektronik ortama geçmekte olduğu, belediye hizmetlerinin de gittikçe elektronik hale geldiği bir ortamda doğal olarak kötü niyetli insanlarında artışı kaçınılmazdır. Bu nedenle irili ufaklı her türlü kurum/kuruluş ve şirketin veri ve bilgi güvenliği uzmanı ile siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaçları artmaktadır. Şehirlerin giderek elektronik hizmetler ile “akıllı” hale gelmesi, nesnelerin İnterneti (IoT) alanına uygulamaların yaygınlaşması, ulusal kritik altyapılardaki endüstriyel kontrol sistemlerini ve SCADA sistemlerinin yayınlaşması, ulaşım ve haberleşmede dijitalleşmenin baş döndürücü hızla artışı sistemleri saldırılara daha fazla maruz hale getirmektedir. Bu nedenle siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç daha da artacağı da aşikardır. Kadir Has Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve çalışmalarına başlamış olan Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin bulunması, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisansüstü programlarının mevcudiyeti ile Siber Güvenlik Lisansüstü Programı ihtiyacını dördüncü bacağını tamamlayacak niteliktedir. Bu sayede Kadir Has Üniversitesi olarak ülkemizin acil ihtiyacını gidermeye lisansüstü programları ve araştırma merkezileri ile katkı vermiş olacaktır. Siber Güvenlik Yüksek Lisans programında; bilgisayar işletim sistemleri, bilgisayar ağları, haverleşme teknolojileri, programlama dilleri, veri depolama sistemleri, bulut bilişim, sosyal medya gibi ana konuların yanı sıra bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analizi, tasarım ve uygulamalarında güvenlik anlamında araştırma yapma yeteneği kazandırılmaktadır. Bilgisayar ve bilgi sistemlerin güvenliği, e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web teknolojileri, bulut bilişim uygulamaları, mobil teknolojiler ve kullanım alanları, sosyal medya gibi güncel konularda güvenlik ve tüm bunların iş sürekliliği anlamında iş dünyasını nasıl şekillendirdiği konularında uzmanlık kazandırılır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Ağları, bilgisayar işletim sistemleri, bilgi, sistem ve veri güvenliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlayabilme ve uygulayabilme
 • 2- Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Ağları, bilgisayar işletim sistemleri, bilgi, sistem ve veri güvenliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi
 • 3- Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilme
 • 4- Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Ağları, bilgisayar işletim sistemleri, bilgi, sistem ve veri güvenliği alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındalık, ihtiyaç duyduğunda bunları inceleyebilme ve öğrenebilme
 • 5- Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Bilgisayar İşletim Sistmeleri, Bilgi, Sistem ve Veri Güvenliği ile ilgili problemleri tanımlama ve formüle edebilme, çözmek için yöntem geliştirebilme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilme
 • 6- Özgün fikir ve yöntemler geliştirebilme; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilme ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilme
 • 7- Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulayabilme; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilme ve çözümleyebilme
 • 8- Tek ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
 • 9- İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • 10- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
 • 11- Bigli Sistemleri ve Yönetim Bilimleri uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını hakkında bilgi ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtlar hakkında farkındalık
 • 12- Verilerin toplanması, depolanması, işlemesi, yorumlanması, iş alanlarına uygulanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme

Mezunların İstihdamı

Bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü kurum/kuruluş ve şirkette (Bankacılık, Telekom, lojistik, sağlık, yönetim, turizm vb.), medya kuruluşlarında, ajanslarda, sosyal medyaile ilgili kuruluşlarda, kısaca verinin bilgiye dönüştürülüp kullanıldığı her alan ve sektörde veri güvenliği, sistem güvenliği, sosyal medya güvenlik uzmanı, uygulama geliştirme uzmanı, siber güvenlik uzmanı ünvanı ile istidham edilebilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Cibali Mah. Kadir Has Cad.
Fatih / İSTANBUL 34083
+90 (212) 533 65 32
[email protected]


Değerlendirme Anketleri

"Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi"


Uluslararası İşbirliği

Amerika, Avrupa, Asya'daki çeşitli üniversitelerle özel anlaşmalı değişim programları ve ERASMUS (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)