Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2006 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2006-2007 eğitim öğretim yılında kabul etmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Film ve Drama alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır. Mezunlara, diplomalarına ek olarak odaklandıkları alan adlarını belirten sertifika (Dramatik Yazarlık, Yönetmenlik, Oyunculuk, Yapımcılık) verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan Film ve Drama Yüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. Adaylardan odaklanmak istedikleri alanda akademik ya da profesyonel üretimde bulunan kişilerden alınan en az iki adet referans mektubu istenmektedir. Programa, adayların odaklanmak istedikleri alanla ilgili mülakat yapılarak öğrenci kabul edilir. Film ve Drama Yüksek Lisans Programı 4 farklı alandan başvuru almaktadır. Dramatik yazarlık, yapımcılık ve yönetmenlik alanlarında odaklanmak isteyenler ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla; oyunculuk alanında odaklanmak isteyenler seçmeler (en az biri klasik olmak üzere iki oyun parçası jüri önünde oynanacaktır) ve mülakatla seçilecektir. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.:  SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html)  Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.:  SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)  Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir yüksek lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Film ve Drama Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS’dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKTS’lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS’lik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS’lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS’lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır.


Program Tanımı

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı, Türk Sineması ve Tiyatrosunun kendine özgü niteliklerini, ihtiyaç ve beklentilerini dramaturji kavramı ekseninde, disiplinlerarası bir yaklaşımla, uygulamalı olarak, derinlemesine araştırmak üzere aşağıdaki alanlarda odaklanarak çalışacak nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar: Yönetmenlik: Daha once belli bir yönetmenlik deneyimi olup, araştırmalarını hem teknik hem de felsefi anlamda derinleştirmek isteyen; tiyatro/film alanlarında dramaturji çalışması yaparak uygulamaya yönelen ve özellikle Türkiyedeki üretimle ilgilenen kişilere yöneliktir. Oyunculuk: Başvuranların üniversitede oyunculuk bölümlerinden lisans diploması almış veya üniversite dışında üst düzeyde oyunculuk deneyimi kazanmış olmaları beklenmektedir. Kendi oyunculuk biçimleri üzerine araştırma yapmak ve belli soruların üzerine giderek kendi oyunculuk yöntemlerini bulmalarını teşvik etmek bu programın ana odak noktasını oluşturmaktadır. Dramatik Yazarlık: Daha önceki çalışmalarına bakarak seçilen ve belli bir yazarlık deneyimi olan öğrencilerin kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmalarını diğer katılımcılarla paylaşmaları beklenir. Program süresince kendi ilgi alanlarına yönelerek Türkiyenin kültürel, sosyal ve politik meseleleri üzerine düşünen metinler oluşturmaları istenir. Yapımcılık: Programdaki diğer katılımcılarla birlikte çalışarak, yapımcılık alanında kendi entellektüel ve uygulama kapasitelerini geliştirmeleri beklenir. Öğrenciler, almak zorunda oldukları kuram ve araştırma yöntemleri derslerine ek olarak, ilgi alanlarına göre Film ve Drama ya da diğer lisansüstü programlarda açılan derslerden seçme yapma imkanına sahiptir. Program Tezli ve Tezsiz seçenekleri sunmaktadır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Tiyatro ve sinema kültürü, tarihi ve estetiği alanlarında, performans ve sinema araştırmaları, dramaturji ve uygulama yöntemleri konularında bilgi sahibi olmak, bu konularda eleştirel olarak tartışabilmek.
  • 2- Dramatik yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk ve yapımcılık alanlarından birinde odaklanarak uzmanlık derecesinde yöntemsel ve teknik bilgiye sahip olmak, derinlemesine araştırma yapabilmek.
  • 3- Çağdaş tiyatro ve performans sanatları ile tiyatronun sinema ve diğer sanat disiplinleriyle etkileşimi konularında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bu konuları eleştirel olarak tartışabilmek.
  • 4- Türkiye sinemasının tarihi ve kuramı ile sinemanın tiyatro ve diğer sanatlarla etkileşimi konularında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bu konuları eleştirel olarak tartışabilmek.
  • 5- Dramaturjiyi eksene alan bir yaklaşımla, dramatik yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk ya da yapımcılık alanlarından birinde odaklanarak ileri düzeyde araştırma olarak uygulama ve uygulama olarak araştırma becerisine sahip olmak.
  • 6- Özgün tiyatro oyunu ve/veya film tasarlamak ve oyun ve/veya film çalışmak için tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu, yaratıcı, etken ve üretken olarak çalışma becerilerine sahip olmak.
  • 7- Tiyatro ve sinema ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, uluslararası bilimsel ve sektörel ölçütler çerçevesinde değerlendirebilmek.
  • 8- Tiyatro ve sinema alanlarında ulusal ve uluslararası etik değerleri, gelişen eğilimleri, yenilikleri izlemek ve bunları üretimine yansıtabilmek.
  • 9- Çalışmaları vasıtasıyla, geniş bir sosyal yelpazeden oluşan seyircisiyle, sektörel paydaşlarla, tiyatro veya sinema alanlarında uzman olan veya olmayan kişilerle ve uluslararası sanat ve bilim çevreleriyle ileri düzeyde etkin iletişim kurabilmek.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, sinema ve tiyatro alanında resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Tezli Film ve Drama Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda Doktora veya Sanatta Yeterlilik programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim; eğitim dili Türkçe'dir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Film ve Drama Yüksek Lisans Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Film ve Drama Yüksek Lisans Programı için geçerlidir.