TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
Bilgi Kuramsal / Olgusal Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.            
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.        
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.              
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.        
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.            
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.            
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.            
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.                
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.          
Proje süreçlerini planlar.              
Öğrenme Yetkinliği Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.              
Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.          
Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.              
Öğrenmeyi yönlendirir.              
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.            
Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.            
Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.                
Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.          
Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.              
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi)                
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır                
Alana Özgü Yetkinlik Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.              
Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.            
Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır