Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Tasarım Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2009 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2009-2010 eğitim öğretim yılında kabul etmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Tasarım alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan Tasarım Yüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.:  SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html)  Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.:  SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)  Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği yüksek lisans programından en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Yüksek Lisans Programı’na sayılacağı Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Tasarım Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS’dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKTS’lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS’lik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS’lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS’lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır.


Program Tanımı

Günümüzde hızla değişen toplumsal ve teknolojik koşullar tasarımcıya yeni sorumluluklar yüklemiştir. Tasarımcı yalnızca içinde bulunduğu dünyayı ve insanı doğru kavrayıp onların ihtiyaçlarını tasarlamakla kalmayan aynı zamanda olası dünyalar için yeni hayallerin yolunu açan, yenilikçi, meraklı bir araştırmacıdır. Kadir Has Üniversitesi Tasarım YL programı, tasarımın analitik ve yaratıcı bir düşünme biçimi olduğu gerçeğinden yola çıkarak, sanat pratik ve uygulamalarının dahil olduğu geniş bir uygulama ve araştırma çeşitliliği sunmaktadır. Öğrencilere sosyal, toplumsal, ekolojik, teknolojik, kültürel sorunları farklı bağlamlar içinde değerlendirme olanağı sunarken, öğrenciyi karmaşık sosyal konuları ele almaya cesaretlendirmeyi de hedefler. Program bu çerçevede sorunları ve ihtiyaçları sorunsallaştırabilen, problemleri tanımlamayarak çözüm önerilerini eleştirel, deneysel, katılımcı, yaratıcı ve özgün yöntemlerle araştırma ve uygulama alanlarına yeni yaklaşımlarla aktarabilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasarım Yüksek Lisans Programı disiplinler-arası olmanın ötesinde, disiplinler arası çapraz etkileşimlere olanak tanıyan bir içerik ve üretim alanı sunar. Öğrenciler bireysel araştırma ve uygulama programlarını oluşturabilecekleri geniş bir atölye ve seçmeli ders önerisi sağlamaktadır. Tasarım Yüksek Lisans programının eğitim dili İngilizcedir. Program tüm tasarım alanlarından ve alan dışından başvuracak adaylara açıktır. Öğrenciler programı Tezli veya Tezsiz eğitim seçenekleriyle tamamlama olanağına sahiptir.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Sanat ve tasarım alanlarında akademik çalışmalara yön veren kuram ve paradigmalara dair bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
  • 2- Sanat ve tasarım alanlarında tarihsel ve güncel bağlamda gerçekleşen disiplinler arası etkileşimleri kavrar, yeni etkileşim olanaklarını araştırır; bu etkileşimin sunduğu farklı bilgi ve verileri yorumlayarak alanda sahip olduğu bilgi birikimi ile bütünleştirir ve yeni bilgi üretmekte kullanır.
  • 3- Sanat ve tasarım alanlarında uzmanlık gerektiren akademik bir çalışmayı belirli bir araştırma yöntemini kullanarak bağımsız olarak yürütür,bulgularını veya geliştirdiği projeyi sanat ve tasarım alanlarının ilgili paydaşlarına sunar ve onlarla akademik çerçevede tartışır.
  • 4- Sanat ve tasarım alanlarında üretilmiş uzmanlık düzeyinde akademik çalışmaları ve araştırmaları yorumlayabilir, karşılaştırmalı olarak analiz edebilir ve eleştirel süzgeçten geçirerek değerlendirebilir.
  • 5- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sanat ve tasarım alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
  • 6- Bilişim ve iletişim teknolojilerini sanat ve tasarım alanlarının akademik uzmanlık bağlamında gerektirdiği düzeyde kullanır.
  • 7- Toplumsal ilişkileri, kimlikleri, normları ve etik konularını sanat ve tasarım açısından sorunsallaştırır, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve gerekli durumlarda dönüşüm için stratejiler geliştirir.
  • 8- Sanat ve tasarım disiplinlerinin etkinlik gösterdiği alanlarda bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve sağlanan çıktıları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
  • 9- Kişisel vizyonu ve akademik gelişim hedefleri doğrultusunda, sanat ve tasarım alanlarında ihtiyacı olan öğrenme sürecini yönlendirir, kaynakları tespit eder ve bağımsız olarak sürdürülebilir bir öğrenme pratiği geliştirir.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, lisans mezuniyet alanları ile Tasarım Yüksek Lisans Programında edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda özel ve kamu sektöründe çalışma imkanı bulurlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

Tezli Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda Doktora veya Sanatta Yeterlilik programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim; eğitim dili İngilizce'dir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasarım Yüksek Lisans Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Tasarım Yüksek Lisans Programı için geçerlidir.