Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Kadir Has Üniversitesi


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Yüksek Lisans (7. Düzey)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kabul, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik ve Yönergeleri’nde belirlenen koşullarla yapılacaktır. Programa başvuruda özel koşullar aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa Kadir Has Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği kriterler dâhilinde kabul edilir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Kadir Has Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Bu program toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.


Program Tanımı

Programımız siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında özel sektör, yerel yönetimler ve kamuda kariyer yapmak isteyen profesyonellere ve bu alanda doktora yapmak isteyen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Geçtiğimiz 10 yılda siyaset bilim ve kamu yönetimi alanında “bilgi temelli politika tasarımı”, toplumsal cinsiyet duyarlılığı ve yönetişim konularına ağırlık veren yeni duyarlılıklar ve uzmanlaşma alanları şekillenmiştir. Önerilen program içerdiği zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarının bu önemli ve güncel konularında uzmanlaşma ve bilgi edinme fırsatı verecektir. Program, çok sayıda seçmeli ders seçenekleri ile öğrencilerin kendilerini farklı ilgi alanlarına göre geliştirmelerini mümkün kılacaktır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiyle ilgili kavram, teori ve yaklaşımları ileri seviyede bilecek, tanımlayabilecek ve açıklayabilecektir.
  • 2- Türkiye’deki siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını ileri seviyede bilecek, tanımlayabilecek ve açıklayabilecektir.
  • 3- Dünyanın önde gelen siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını ileri seviyede bilecek, tanımlayabilecek ve açıklayabilecektir.
  • 4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yazınına (literatür) kapsamlı bir şekilde hakim olacaktır.
  • 5- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerinin, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, tarih ve ekonomi gibi ilişkili olduğu disiplinler ile etkileşimini anlamlandırabilecektir.
  • 6- Kanıta dayalı ikna edici savları inşa edebilmek için gerekli olan veriyi ya da kanıtı toplamanın yöntemlerini ileri seviyede öğrenecek ve kullanacaktır. Oluşturduğu bu savları yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve İngilizce olarak sunabilecektir.
  • 7- Yaşam boyu eğitimi ilke edinmiş ilgili ve bilgili yurttaşlar olarak daha demokratik bir toplum için gerekli olan pozitif gelişmeleri formüle ve teklif edecek, taraftarı olacaktır. Bu bağlamda çeşitlilik arz eden bir topluma yönelik farkındalığa ve duyarlılığa sahip olacaktır.
  • 8- Toplu ve bireysel olarak takım ve proje gruplarında etkin bir biçimde çalışabilmesi için gerekli yetenek, bilgi ve beceriye ileri düzeyde sahip olacaktır.

Mezunların İstihdamı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, sağladığı bu imkânlarla, mezunlarına küreselleşen dünyada özel sektör, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, medya, ulusal kurum ve kuruluşlar vb. iş alanlarında yüksek rekabet potansiyeli yerli ve yabancı saygın kurumlarda yükselme ve terfi olanakları kazandırmayı, açık ve üst düzey pozisyonlarda iş bulabilmelerini kolaylaştırmayı amaçlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı, vb) ve bunlara ait oranlar, ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders kataloglarında bulunabilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir.


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Şule Toktaş, Bölüm Başkanı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Caddesi, Cibali 34083, İstanbul, sule.toktas@khas.edu.tr, 0212 533 65 32/1771


Değerlendirme Anketleri


Uluslararası İşbirliği

Bu konuda daha geniş bilgi için Erasmus ve Değişim Sorumlusu Emre Gündüz (emre.gunduz@khas.edu.tr) ve Erasmus ve Değişim Ofisi Koordinatör Vekili Nur Eradlı (nur.eradli@khas.edu.tr) ile irtibata geçilebilir.