TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
Bilgi Kuramsal / Olgusal Alanla ilgili temel bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere sahiptir
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir    
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir    
Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir  
İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir      
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir      
Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Üstlendiği görev ve sorunlulukları yerine getirme bilincine sahiptir          
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır          
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir          
Toplumsal hayatın gerekli doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur        
Öğrenme Yetkinliği Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir  
Neyi nasıl öğreneceğini bilir  
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksiklerini tespit eder  
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir      
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir      
Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir  
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır      
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır      
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir      
İş yaşamında dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır      
Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır      
Alanla ilgili bilgi ve sorunluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür      
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar        
Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır        
Alana Özgü Yetkinlik Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder  
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir        
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir  
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir