Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Program, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuş, 2018-2019 Bahar döneminde açılmıştır.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Doktora


Kabul ve Kayıt Koşulları

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri bu Program için geçerlidir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, doktora programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği lisansüstü programdan en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Doktora Programı?na sayılacağı Ekonomi Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin doktora programlarına başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

İşletme Doktora Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 240 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS'dir. Öğrencilerin 60 AKTS'lik (8 ders) ders yükünü tamamlaması, 30 AKTS'lik Yeterlik Sınavını geçmesi ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 150 AKTS'lik Doktora Tezi Modülünü (Modül I: SBE 600 Seminer, Tez Önerisi ve Modül II: SBE 690 Tez) başarıyla bitirmesi gerekir. Programa Lisans diplomasıyla kabul edilen öğrencilerin 45 AKTS'lik (6 ders) ek bir ders yükünü de başarıyla tamamlamaları gerekir.


Program Tanımı

İşletme Doktora programı adaylara işletme yönetiminin ilgili alanlarında kuramsal bilgi birikimi ve çok iyi düzeyde analitik beceriler sağlamayı, etkin akademik araştırma yürütecek yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda program, temel olarak bilimsel araştırma yapma eğilimi ve amacı olan , başvuru kriterlerini sağlayan adaylara 0 burs ve araştırma projelerinde çalışma olanağı sağlamaktadır. Program adaylara Pazarlama ile Yönetim ve Organizasyon, alanlarında uzmanlaşma sağlar.

Program Yeterlilikleri

  • 1- İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme yeteneği
  • 2- Farklı sektör ve işletme yapılarında karşılaşılan problemleri anlayabilmek ve çözebilmek için gereken donanımı kazanmak ve teorik katkı yapabilmek
  • 3- İşletme alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme bilgisi
  • 4- İşletme alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme, özgün bir konuyu araştırıp kavrayarak alanında yenilik getiren bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilme becerisi
  • 5- Genel olarak işletme alanında, özelde ise pazarlama ve yönetim-organizasyon alt alanında yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek en az birer adet bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme yetkinliği
  • 6- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma
  • 7- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme yetkinliği
  • 8- Ulusal ve uluslararası platformlarda, alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve birikimini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yetkinliği
  • 9- Hem iş dünyası hem de akademik çevrelerde hem takım üyesi hem de lider olarak hareket edebilmek ve yeni perspektifler sunabilmek

Mezunların İstihdamı

Programdan mezun olan öğrenciler kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda ve yükseköğrenim kurumlarında çalışabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün -- İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Doktora Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sgs@khas.edu.tr.


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri bu Program için geçerlidir.