Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

İşletme Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Isletme alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan Isletme Yüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.: 1.SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html) 2.Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: 3.SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html) 4.Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği yüksek lisans programından en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Yüksek Lisans Programı'na sayılacağı Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTSdir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKTSlik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTSlik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTSlik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTSlik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO'sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır.


Program Tanımı

İşletme Yüksek Lisans programının amacı, kurum içi, birimler arası ve kurumlar arası iletişim ve koordinasyona önem veren, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, interaktif bir eğitim sistemini olanaklı kılan, ileri teknolojileri her düzeyde kullanan, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak evrensel verilere ulaşmayı ilke edinmiş araştırmacı yöneticiler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

  • 1- İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında, teori ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri hayata geçirebilmek
  • 2- Nitel ve nicel araçları ve bilgi teknolojilerini kullanarak, iş karar süreçlerini yönetebilmek
  • 3- Ekonomik, yasal, politik, sosyal, teknik/teknolojik ve rekabetçi güçlerin (yöresel, bölgesel, küresel), işletme alanını nasıl etkilediğini değerlendirmek ve gerekiyorsa yeni yön çizebilmek
  • 4- Bilgi paylaşımı ve profesyonel iletişimde, İngilizce dilini uzman seviyesinde kullanabilmek
  • 5- İçerik, organizasyon ve netlik açısından yeterlilik gösteren yazılı belgeler (rapor, çıktı, örgüt içi yazışma, vb.) hazırlamak
  • 6- Gerektiğinde, hazırlanan yazılı belgelerin sözel olarak etkin bir biçimde sunulabilmesi yetisini kazanmak
  • 7- Yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak, bireysel ve disiplinlerarası takımlarla karmaşık sorunlara yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm(ler) üretmek
  • 8- İşletme alanındaki etik konuları değerlendirmek; sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normları uygulamak

Mezunların İstihdamı

Programdan mezun olan öğrenciler, işletmelerin yönetim – organizasyon, finans – muhasebe, pazarlama ve satış gibi alanlarında, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çokuluslu işletmelere, büyük sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe yer alan işletmelere kadar uzanan bir yelpazede yönetim kademelerinde çalışmak üzere yetiştirilmektedirler. Bunun yanı sıra, işletme yüksek lisans öğretimi; kendi işini kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler yetiştirmeyi de hedeflemektedir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda Doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim; eğitim dili Ingilizce'dir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Isletme Yüksek Lisans Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Isletme Yüksek Lisans Programı için geçerlidir.