Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü resmi olarak 2013 yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi altında kurulmuşur. Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programı ise 2008-2009 akademik yılında Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki Enformasyon Teknolojileri Anabilim Dalı'nın bir programı olarak öğrenci kabul etmeye başlamış ve 2010-2011 akademik yılında ilk mezunlarını vermiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans derecesi kazanmaktadır (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 2, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-7)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa başvuran adayların, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik ve fen edebiyat fakülteleri programlarındaki gibi bir lisans derecesi sahibi olmaları, ALES puan türleri aranmaz, ÜDS puanının en az 50 olması gerekmektedir. Tüm adaylar için, ÜDS yerine yurtdışı dil sınavları (TOEFL, IELTS, vs.) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlikler çerçevesinde kabul edilmektedir.Bu koşulları sağlayan adaylar mülakat yoluyla değerlendirilmektedir (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir yüksek lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 120 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; yüksek lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,50 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve bir yüksek lisans tezi yada bitirme projesinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Yönetim Bilişim Sistemleri programında; yönetim, muhasebe, finans, satış, pazarlama vb. gibi işletme konularının yanı sıra bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analizi, tasarım ve uygulamalarında araştırma yapma yeteneği kazandırılmaktadır. Bilgisayar ve bilgi sistemlerin güvenliği, karar destek süreçleri, veri madenciliği, e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web teknolojileri, bulut bilişim, mobil teknolojiler, sosyal medya gibi güncel konular ve bunların iş dünyasını nasıl şekillendirdiği konularında uzmanlık kazandırılır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Yönetim bilişim sistemleri alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlayabilme ve uygulayabilme
 • 2- Yönetim bilişim sistemleri uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi
 • 3- Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilme
 • 4- Yönetim bilişim sistemlerindeki yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındalık, ihtiyaç duyduğunda bunları inceleyebilme ve öğrenebilme
 • 5- Yönetim bilişim sistemleri ile ilgili problemleri tanımlama ve formüle edebilme, çözmek için yöntem geliştirebilme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilme
 • 6- İş dünyasının ve kurumların ihtiyacı olan alanlarda özgün fikir ve yöntemler geliştirebilme; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilme ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilme
 • 7- Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulayabilme; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilme ve çözümleyebilme
 • 8- Tek ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
 • 9- İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • 10- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
 • 11- Bilgi teknolojileri uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını hakkında bilgi ve bunların yönetim bilişim sistemleri uygulamalarına getirdiği kısıtlar hakkında farkındalık
 • 12- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme

Mezunların İstihdamı

Bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü kurum/kuruluş ve şirkette (Bankacılık, Telekom, lojistik, sağlık, yönetim, turizm vb.), medya kuruluşlarında, ajanslarda, sosyal medyaile ilgili kuruluşlarda, kısaca verinin bilgiye dönüştürülüp kullanıldığı her alan ve sektörde


Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Hasan DAĞ (Anabilim Dalı Başkanı, hasan.dag@khas.edu.tr), Doç. Dr. Mehmet N. Aydın (Bölüm Başkan Yardımcısı, mehmet.aydin@khas.edu.tr),Cemre Özemre (Enstitü Sekreteri) 0212 533 6532 / 1349, fbe@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Amerika, Avrupa, Asya'daki çeşitli üniversitelerle özel anlaşmalı değişim programları ve ERASMUS (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)