TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
Bilgi Kuramsal / Olgusal 1-Matematik, hesaplama , işletme, yönetim ve bilgisayar bilimlerinin bu alanlara uygulanması konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.                    
2-Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri ile işletme ve yönetim bilimlerinde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.                    
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı 1-Bilişim ve bilgisayar bilimlerinin işletme ve yöentim alanlarına uygulanmasındaki problemlerine işaret eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlemede yenilikçi yöntemler uygular.                
2-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.                    
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.                  
Öğrenme Yetkinliği 1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir.                  
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.                      
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.                    
3-Bilişim uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar.                      
Alana Özgü Yetkinlik 1-Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.