Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1997 yılında, daha sonraları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne evrilen Mühendislik Fakültesi altında kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ise ilk kez 2006-2007 Akademik Yılı'nda öğrenci kabul etmeye başlamış ve 2009 yılında ilk mezununu vermiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 2, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-7)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa başvuran adayların, bir lisans derecesi sahibi olmaları, ALES sayısal puanlarının en az 55 olması ve YDS puanlarının en az 65 olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylardan ALES ile ilgili başvuru koşulu aranmaz. Tüm adaylar için, YDS yerine yurtdışı dil sınavları (TOEFL vs.) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlikler çerçevesinde kabul edilmektedir. Bu koşulları sağlayan adaylar mülakat yoluyla değerlendirilmektedir.(Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir yüksek lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 120 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; yüksek lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,50 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve bir yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, günümüzde büyük önem kazanan yazılım mühendisliği ve iletişim teknolojilerindeki uygulamalara ağırlık veren konuları içermektedir. Programın amacı, özellikle yazılım mühendisliği, algoritma analizi ve tasarımı, paralel programlama, örün servisleri gibi alanlarda uzmanlaşmış, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanlarında açık güncel problemleri tanımlayabilen, yorumlayabilen, çözümleyebilen ve, yenilikçi model ve yöntemlerle bunların çözümlerine katkıda bulunabilen yüksek mühendisler yetiştirmek ve bu yönde toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymaktır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlayabilme ve uygulayabilme
 • 2- Bilgisayar mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi
 • 3- Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilme
 • 4- Bilgisayar mühendisliğindeki yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındalık, ihtiyaç duyduğunda bunları inceleyebilme ve öğrenebilme
 • 5- Bilgisayar mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama ve formüle edebilme, çözmek için yöntem geliştirebilme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilme
 • 6- Özgün fikir ve yöntemler geliştirebilme; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilme ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilme
 • 7- Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulayabilme; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilme ve çözümleyebilme
 • 8- Tek ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
 • 9- İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • 10- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
 • 11- Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını hakkında bilgi ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtlar hakkında farkındalık
 • 12- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme

Mezunların İstihdamı

Mezunlarımız, aralarında yazılım mühendisliği, algoritma analizi ve tasarımı, paralel programlama, bilgisayar ağları, örün servisleri gibi alanlardaki proje ve araştırma geliştirme etkinliklerini içeren yurtiçi ve yurtdışındaki yazılım ve iletişim kuruluşlarında çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu (Anabilim Dalı Başkanı) 0212 533 6532 / 1403, kerestec@khas.edu.tr Cemre Özemre (Enstitü Sekreteri) 0212 533 6532 / 1349, cemre.ozemre@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Amerika, Avrupa, Asya'daki çeşitli üniversitelerle özel anlaşmalı değişim programları ve ERASMUS (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)