Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Fen Bilimleri Enstitüsü altında kurulan Biyoinformatik ve Genetik Doktora Programı ilk kez 2014-2015 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başlamış ve çok yakında ilk mezununu verecektir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Biyoinformatik ve Genetik alanında doktora derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 3, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF-LLL): Düzey-8)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa başvuran adayların yüksek lisans derecesi sahibi olmaları, ALES sayısal puanlarının en az 55 olması ve YDS veya ÜDS puanlarının en az 65 olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylardan ALES ile ilgili başvuru koşulu aranmaz. Tüm adaylar için, ÜDS yerine yurtdışı dil sınavları (TOEFL, vs.) Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen eşdeğerlikler çerçevesinde kabul edilmektedir. Bu koşulları sağlayan adaylar mülakat yoluyla değerlendirilmektedir (Ayrıntılı bilgi: http://www.khas.edu.tr/2349/aday-ogrenciler)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir doktora derecesine yönelik olarak sayılmamış doktora düzeyi dersler, programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 90 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; doktora ders planında bulunan tüm derslerin en az 3,00 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve bir doktora tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Matematiksel yöntemlerle biyolojik veriler üzerinde inceleme ve araştırma yapan bir bilim dalı olan “Biyoinformatik ve Genetik” etkin ilaçların tasarlanması, ilaçların bünyedeki etkilerinin incelenmesi, genetik bozukluklarının taranması gibi birçok konu ile ilgilenir. Biyoinformatiğin en önemli hedefi, organizmayı oluşturan karmaşık sistemi sayısal yöntemlerle anlamaya çalışmak, bu sayede dolaylı yoldan teşhis, tedavi ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. Biyoinformatik bilimi, en çok yararlandığı araç, bilgisayar teknolojisi ile birlikte son hızla gelişmektedir. Özellikle deşifre edilmiş insan genomundaki DNA dizilerinin analiz edilmesi gelişmiş bir bilgisayar teknolojisinin yanı sıra istatistiksel yöntemler gerektirir. Biyolojik sistemler hakkındaki bilgiler hızla arttıkça bilgiyi işleyecek gelişmiş yöntemlere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen program bu açığı kapatmayı hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Organik moleküllerin yapılarını hesaplamalı biyoloji yardımıyla tanıyabilme, detaylı bir biçimde modelleme ve görüntüleme becerisi.
  • 2- Organik moleküllerin yapıları, aktiviteleri ve enzim kinetikleri arasındaki ilişkiyi kurabilme, ve bu ilişkiyi gelişmiş ilaç tasarımı ve ilaç aktivite tayini için kullanabilme becerisi.
  • 3- İstatistik, fizik, biyoinformatik ve/veya hesaplamalı biyoloji metotlarını ve gelişmiş programlama dillerini kullanarak moleküler modelleme ve dinamik biyolojik sistem simülasyonları yapabilme becerisi.
  • 4- İleri hücre biyolojisi, genetik yapı, kalıtım, genom, evrim mekanizmaları ve sistem biyolojisini anlama ve kavramsallaştırabilme, bu bilgiyi biyoinformatik araçları kullanarak işleyebilme becerisi.
  • 5- Biyoinformatik ve genetik alanında bilimsel problemleri inceleyebilme; bağımsız olarak veya grup içinde, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuç çıkarma ve yorumlama becerisi.
  • 6- Biyoinformatik ve genetik alanında yaşanan gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla takip edebilme, yenilikleri izleme alışkanlığı ve yaşam boyu eğitim bilinci.
  • 7- Mesleki, çevre, etik ve kalite konularında bilinç ve sorumluluk sahibi olma.
  • 8- Bilimsel alanda, yazılı ve sözlü olarak, İngilizce iletişim kurabilme becerisi.

Mezunların İstihdamı

Dünyada ve Türkiye'de Biyoinformatik çalışmalarına yönelik artan iş potansiyeli ve şirket sayıları bu bölümü tercih eden öğrencilere Biyoteknoloji şirketleri, Ar-Ge yapan ilaç firmaları, genetik araştırma merkezleri, adli tıp, tarım sektörü ve tıp fakülteleri araştırma birimleri, üniversiteler, enerji ve sigortacılık sektörlerinde kariyer yapma imkânı sağlıyor.


Üst Derece Programlara Geçiş


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz: http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisans-ustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi-06122016.pdf


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Kemal Yelekçi (Anabilim Dalı Başkanı) 0212 533 6532 / 1332, yelekci@khas.edu.tr / Mine Duru (Enstitü Sekreteri) 0212 533 6532 / 1654, mine.duru@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Amerika, Avrupa, Asya'daki çeşitli üniversitelerle özel anlaşmalı değişim programları ve ERASMUS (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)