TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
Bilgi Kuramsal / Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme                  
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme                  
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilmeve kullanabilme                  
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir Alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme veuygulayabilme                  
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini,sentezini ve değerlendirmesini yapabilme                  
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma                  
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayanözgün bir çalışmayı bağımsız olarakgerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme                  
Alanı ile ilgilien az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme                  
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini Gerektiren ortamlarda liderlik yapabilm                  
Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey Zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme                
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleriyönetebilme                  
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme                  
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme                
Alana Özgü Yetkinlik Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme                  
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme                  
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişiminimdestekleyebilme