Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2003 yılında, daha sonraları adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne değiştirilen Mühendislik Fakültesi altında kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ise ilk kez 2009-2010 Akademik Yılı'nda öğrenci kabul etmeye başlamış ve 2011 yılında ilk mezununu vermiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi kazanmaktadır (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 2, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-7)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa başvuran adayların, bir mühendislik lisans derecesi sahibi olmaları, ALES sayısal puanlarının en az 55 olması ve ÜDS puanlarının en az 50 olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylardan ALES ile ilgili başvuru koşulu aranmaz. Tüm adaylar için, ÜDS yerine yurtdışı dil sınavları (TOEFL vs.) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlikler çerçevesinde kabul edilmektedir.Bu koşulları sağlayan adaylar mülakat yoluyla değerlendirilmektedir (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir yüksek lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 120 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; yüksek lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,50 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve bir yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Temel kaynaklara bağımlılığın arttığı günümüz teknolojik ve endüstriyel gelişiminde azalan kaynakların kullanılması en önemli araştırma alanlarında biri haline gelmiştir. Bu şartlarda sürekli gelişen ve değişen iş ve çalışma koşulları söz konusu olduğunda, Endüstri Mühendisleri; kıt kaynakları yönetebilmek, alternatif üretim politikaları geliştirmek ve projelerde disiplinlerarası koordinasyonu sağlamak gibi alanlarda öne çıkmaktadırlar. Endüstri Mühendisliği insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için sistem, model ve yöntem önererek sorunları önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalıdır.

Temel araştırma alanları, üretim planlaması ve envanter kontrolü, imalat otomasyonu, imalat sistemlerinin tasarımı ve analizi, maliyet yönetimi, yöneylem araştırması, karar analizi, enerji piyasaları, kalite yönetimi ve insan faktörleri mühendisliğidir.

Eğitim dili İngilizce’dir.

Tezli ve tezsiz eğitim verilmektedir.

İletişim ahmety@khas.edu.tr

Neden KHAS Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı?
Mezunlarımız gerek üretim gerekse servis sektöründe karşılaşılan endüstri mühendisliği problemlerini, bilim ve mühendislik ilkelerini kullanarak çözebilme yeteneğine, endüstriyel ve servis sistemlerinin işleyişleri sırasında ortaya çıkan karmaşık problemlerin belirlenmesi, tanımlaması, analiz edilmesi, modellemesi ve çözebilme yeteneğine sahiptirler. Bunun yanında gelecekteki değişen koşullara ayak uydurabilmek için bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek kendilerini yenileyebilmeleri öğretilmektedir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlayabilme ve uygulayabilme
 • 2- Endüstri mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi
 • 3- Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilme
 • 4- Endüstri mühendisliğindeki yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındalık, ihtiyaç duyduğunda bunları inceleyebilme ve öğrenebilme
 • 5- Endüstri mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama ve formüle edebilme, çözmek için yöntem geliştirebilme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilme
 • 6- Özgün fikir ve yöntemler geliştirebilme; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilme ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilme
 • 7- Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulayabilme; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilme ve çözümleyebilme
 • 8- Tek ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
 • 9- İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • 10- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
 • 11- Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını hakkında bilgi ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtlar hakkında farkındalık
 • 12- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme

Mezunların İstihdamı

Mezunlar sahip oldukları ileri düzeydeki bilgi ve becerileri ile, servis ve üretim sektörlerinde; yöneylem araştırması, üretim planlama ve kontrolü, kalite kontrol ve/veya yönetimi, ergonomi, tesis tasarım ve sistem analizi gibi alanlarda çalışma olanağına sahiptirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Ahmet Yucekaya (Anabilim Dalı Başkanı) 0212 533 6532 / 1423, ahmety@khas.edu.tr Cemre Özemre (Enstitü Sekreteri) 0212 533 6532 / 1654, cemre.ozemre@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Amerika, Avrupa, Asya'daki çeşitli üniversitelerle özel anlaşmalı değişim programları ve ERASMUS (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)