Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Program 2003 yılında kurulmuştur


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.:  SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html)  Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.:  SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)  Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği yüksek lisans programından en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Yüksek Lisans Programı'na sayılacağı Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS'dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKTS'lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS'lik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS'lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS'lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO'sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır.


Program Tanımı

Türk Kamu ve Özel kesim kuruluşlarının gereksinim gösterdikleri ve konusunun tümünde ve belirli dallarında uzmanlığa sahip ve derinlemesine milletler arası ilişkiler, hukuk ve global siyaset bilgilerine sahip kişilerin yetiştirilmesi.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırabilecektir.
 • 2- Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesine uzmanlık derecesinde derinleşebilecektir.
 • 3- Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırabilecektir.
 • 4- Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanabilecektir
 • 5- Disiplinin gerektirdiği ileri araştırma tekniklerinden en az bir tanesini uygulamalı olarak kullanabilecektir
 • 6- Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırabilecektir
 • 7- Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütebilecektir
 • 8- Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışabilecektir
 • 9- Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatabilecektir
 • 10- Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade edebilecektir
 • 11- Alanın gerektirdiği bilgisayar, yazılım, teknik donanımı kullanabilecektir.

Mezunların İstihdamı

Türk Kamu ve özel kuruluşların dış ilişkiler birimlerinde ve uluslararası kuruluşların benzer departmanlarında, sivil toplum örgütlerinde ve halkla ilişkiler sektöründe istihdam edilmektedir


Üst Derece Programlara Geçiş

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, lisans mezuniyet alanları ile Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programında edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda özel ve kamu sektöründe çalışma imkanı bulurlar.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı için geçerlidir.